Ja, vi skal vi­se ver­den vo­res dan­ske va­er­di­er Nej, vi skal ind­dra­ge ind­van­dre­re i ste­det

BT - - DEBAT -

RUSHY RASHID HØJBJERG

for at ta­le så man­ge dan­ske va­er­di­er op, som vi over­ho­ve­det kan. Va­er­di­er som vo­res kul­tur­hi­sto­rie, for­e­nings­liv og grund­loven. Jo me­re vi ta­ler om dem, jo me­re kan vi la­e­re fra os – og­så til dem, der kom­mer til at bli­ve de nye dan­ske­re i frem­ti­den. Da jeg vok­se­de op på Nør­re­bro, op­le­ve­de jeg al­drig at va­e­re med til en dansk fa­mi­lie­fest, bryl­lup, kon­fir­ma­tion, ju­le­frokost el­ler ju­le­af­ten. Så vi ane­de ik­ke, hvor­dan de for­skel­li­ge ma­er­ke­da­ge blev fejret – selv om vi hav­de dan­ske na­bo­er i al­le åre­ne. De va­er­di­er, jeg har få­et af min dan­ske svi­ger­fa­mi­lie, har jeg lyst til at gi­ve vi­de­re. De har gi­vet mig for­stå­el­se for, h vad det vil si­ge at la­ve fri­vil­ligt ar­bej­de – det ken­der man ik­ke så me­get til i Paki­stan. Det er bå­de vig­tigt og nød­ven­digt at kom­me i gang med at forta­el­le om alt det her. Der er men­ne­sker i Dan­mark, som ik­ke kan få øje på de va­er­di­er, for­di vi ik­ke ta­ler om det.

DER ER BRUG

SØ­REN SØNDERGAARD

lat­ter­ligt at tro, at en kul­tur­ka­non er med til at frem­me no­get. Va­er­di­er er no­get, der ind­le­ves og til­la­e­res – det er ik­ke no­get, man kan la­e­se sig til. I va­er­ste fald er det her pro­jekt di­rek­te ska­de­ligt, for­di det står i ste­det for at gø­re det, som man bur­de gø­re. I fre­dags stem­te vi i fol­ke­tings­sa­len om flygt­nin­ges mu­lig­hed for at kom­me på højsko­le. Alt vi­ser, at et højsko­le­op­hold vir­ker enormt godt for in­te­gra­tio­nen. Men re­ge­rin­gen vil slå ind­van­dre­re oven i ho­ve­d­et med en ka­non – og vil sam­ti­dig be­gra­en­se de­res mu­lig­hed for at kom­me på højsko­le. Det ha­en­ger hel­ler ik­ke sam­men med de nedska­e­rin­ger, der er på kul­tu­r­om­rå­det, som be­ty­der min­dre te­a­ter på sko­ler­ne og min­dre kul­tu­rel ud­fol­del­se. Kul­tur­ka­no­nen er alt­så et for­søg på at da­ek­ke over en ud­vik­ling, som går i den for­ker­te ret­ning.

DET ER FULD­STA­EN­DIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.