’ ’

BT - - DEBAT -

En kul­tur­ka­non kan vi­se, at dansk kul­tur ik­ke er en fat­tig, liv­løs, far­ve­løs vi­se, at dansk stør­rel­se. At dan­ske kul­tur ik­ke er en fat­tig, liv­løs, far­ve­løs stør­rel­se.

va­er­di­er er le­ven­de At dan­ske va­er­di­er er le­ven­de. Vi dan­ske­re vig­tigt at gø­re er me­get ’jy­ske’ og til­ba­gela­e­ne­de i vo­res må­de folk op­ma­er­k­som­me på, hvad der er dan­ske va­er­di­er. at ta­le om dan­ske va­er­di­er på. Det er så ind­for­stå­et En mas­se af de va­er­di­er, som vi ved fest­li­ge lej­lig­he­der – vi ved godt al­le­sam­men, hvad det vil si­ge at va­e­re en kal­der dan­ske, er va­er­di­er, som vi de­ler med man­ge del af en for­e­ning og hol­de mø­der. Men det ved de, an­dre. Det er selv­føl­ge­lig vig­tigt at for­mid­le, hvor­dan der ik­ke er en del af det, ba­re ik­ke, og der­for er vi nødt tin­ge­ne fun­ge­rer i Dan­mark, men det er ik­ke no­get, til at forta­el­le om det. Vi skal ik­ke va­e­re så ang­ste og man kan la­e­se sig til, det er no­get, man skal op­le­ve i frygtsom­me over for alt det frem­me­de, der kom­mer om­gan­gen med an­dre. Det er der­for, at det er så ka­ta­stro­falt, til vo­res land, for vi har grund til at va­e­re stol­te og at fat­tig­gø­rel­sen af flygt­nin­ge og ind­van­dre­re ran­ke ryg­gen og vi­se ver­den, hvor go­de vi er, og hvor får dem til at drop­pe ud af sport­s­for­e­nin­ger og klubber. bund­so­li­de vo­res va­er­di­er er. Va­er­di­er le­ver ved at ind­dra­ge folk.

EN KUL­TUR­KA­NON KAN DET ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.