Apa­na­ge el­ler de­bat-sli­ta­ge?

BT - - DEBAT -

Mest af alt er det vel mis­un­del­sen. Over det pri­vil­e­ge­re­de liv. Når vi selv fø­ler, at tra­e­de­møl­len er for slid­som og Si­sy­fos er hver­da­gens mel­lem­navn. Så kan jeg da og­så godt li­ge sen­de tan­ken til det der Scha­ck­en­borg-num­mer, fi­nan­si­e­ring af halv­hø­je hu­stru­bi­drag for­kla­edt som apa­na­ge el­ler en Øster­bro-vil­la at spe­ku­le­re i til det rig­ti­ge tids­punkt.

PA­NE­LET Apa­na­ge, kong Hen­rik og Ale­xan­dras na­e­ste ap­par­te­ment. Va­elg dit de­batspor. Det for slad­der...

DEN ROYALE FORARGELSE ken­der na­er­mest in­gen gra­en­ser på so­ci­a­le me­di­er. Hr. og fru Uge­blad blan­der sig i me­ter­lan­ge slag­ud­veks­lin­ger på ord og til­for­la­de­lig lix. Med pro­fes­sio­nel­le me­nings­ma­ge­re til at na­e­re dis­kus­sio­nen i me­re se­ri­ø­se net­me­die-for­ma­ter, men til sta­dig­hed og­så med en kom­men­tar­strøm af en an­den klo­akver­den. Jeg la­e­ser i ny og nae med på de harm­dir­ren­de klum­mer for og imod. Of­te så over­be­vi­sen­de, at man i mo­men­tet vak­ler. For Ale­xan­dra har da, jo, gjort så me­get godt i lan­dets tje­ne­ste og of­ret så me­get ved at fra­si­ge sig for­plig­tel­sen. El­ler det er da og­så for galt, at hun ba­re kø­rer jet­set-ra­ket­ten i stil­ling og he­le vej­en til månen og til­ba­ge igen for vi an­dres pen­ge. El­ler, el­ler, el­ler... Skyt­te­gra­ven er dyb. To lej­re i in­da­edt og ben­hård in­fight. Nu til­sat bå­de bil­le­der på In­s­ta­gram og tekst-op­da­te­rin­ger på Fa­ce­book fra sel­ve­ste kon­ge­hu­set. I an­det ae­rin­de end den kon­fron­ta­to­ri­ske strøm af links og me­nin­ger ret­tet imod Ama­li­en­borg. Men et til­stra­ebt mo­der­ne mo­nar­ki har og­så la­en­ge op­holdt sig i sk­ud­linj­en for net­op ik­ke at pla­ce­re sig dér – alt­så i sk­ud­linj­en og med di­rek­te ad­gang til kom­men­tar­fel­ter­ne på de so­ci­a­le me­di­er. BØL­GER­NE ER DE se­ne­ste må­ne­der gå­et så højt, at man hen­ne på slot­tet of­fi­ci­elt ik­ke for­ven­ter fri for­sør­gel­se af nu­va­e­ren­de nevø­er og nie­cer i ar­ve­føl­gen. Kun kron­prin­se­par­rets første­fød­te har den na­tur­li­ge ret, ly­der mel­din­gen og for­vent­nin­gen. Mon ik­ke den kan la­ves om, når vi kom­mer så vidt, men sik­kert en me­get god stra­te­gi li­ge at ma­ne den til jor­den. El­lers er de sja­el­dent i of­fen­si­ven. Jo, brystim­plan­ta­ter­ne i Li­tau­en fik en sa­bel­ras­len med på vej­en. Den se­ne­ste natsva­er­mer-sag langt ude over injuri­e­lov­giv­nin­gens kant, og som der­for har sne­get sig un­der det me­ste af me­di­e­ra­da­ren, har man hånd­te­ret med no­gen­lun­de snil­de. JEG HAR DA fra ta­et hold op­le­vet den un­der­da­ni­ge og til ti­der pa­te­ti­ske buk­ken og skra­ben for­an kon­ge­li­ge ud­sen­din­ge til sport­s­li­ge og er­hvervs­frem­men­de be­gi­ven­he­der. Eti­ket­tens stram­me lov­giv­ning at føl­ge, hvis man vil ha­ve en ef­fekt. I kom­merci­el hen­se­en­de fun­ge­rer den royale kob­ling i skøn sy­ner­gi for virk­som­he­der. Om det så ek­sem­pel­vis i eks­port­sam­men­ha­eng er pri­sen va­erd, va­ek­ker i sa­gens na­tur vold­som de­bat hver ene­ste gang, kon­ge­fa­mi­li­en stik­ker snu­den i hvep­se­re­den for kri­tisab­le men­ne­ske­ret­tig­he­der. Se­ne­st med be­sø­get til Sau­di-Ara­bi­en. Det be­søg kun­ne Ber­ling­s­ke i går rul­le op som et po­li­tisk bredt fun­de­ret øn­ske, om end den nu­va­e­ren­de op­po­si­tion op til og un­der be­sø­get ik­ke for­søm­te at ud­nyt­te lej­lig­he­den til af­stands­ta­gen. No­get kun­ne ty­de på, at den i sin tid selv or­ke­stre­re­de char­meof­fen­si­ven. Apa­na­ge, kong Hen­rik og Ale­xan­dras na­e­ste ap­par­te­ment? Va­elg dit de­batspor. Det for slad­der, mis­un­del­se el­ler forargelse. El­ler mest at tra­ek­ke på skul­dre­ne...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.