Ro­ck­er hyl­des i dø­den

BT - - NYHEDER -

frem­går det, at po­li­ti­et har ma­ste­o­p­lys­nin­ger fra den 24-åri­ges te­le­fon, der for­bin­der ham med dra­be­ne på Phil­lip Ras­mus­sen, Mi­ke Vint­her og Shu­aib Jaf­far.

De blev skudt og dra­ebt 11. novem­ber, mens de sov i en lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg. Min­der om Brok­si­de Den 24-åri­ges død min­der om et an­det selv­mord, der for ny­lig ryste­de ro­ck­er­mil­jø­et.

I 2014 blev det man­ge­åri­ge HA­med­lem Mi­cha­el Brok­si­de fun­det ha­engt i sin fa­engsels­cel­le. Han var va­re­ta­egts­fa­engs­let i en stor sag om has­hhan­del på Chri­sti­a­nia, hvor fle­re HAe­re var blandt de an­hold­te. Døds­fal­det af­sted­kom en del dis­kus­sio­ner i klub­ben, men det end­te med, at han fik en fuld HA-stats­mands­be­gra­vel­se med mo­tor­cyk­ler og ryg­ma­er­ker i lan­ge kor­te­ger.

De to ro­ck­er­selv­mord vid­ner iføl­ge en kil­de ta­et på mil­jø­et om, at de to klubber er be­gyndt at sla­ek­ke lidt på de gam­le ae­res­ko­dek­ser.

I gam­le da­ge var det og­så fuld­sta­en­digt uhørt, at et med­lem skif­te­de Han er mus­lim, så det bli­ver en mus­lim­sk be­gra­vel­se, hvor der og­så kom­mer en mas­se folk fra klub­ben fra HA til Ban­di­dos, men den re­gel blev brudt, da Bri­an Sand­berg skif­te­de fra HA til Ban­di­dos.

Man­dag blev der af­holdt lig­syn over ro­ck­e­ren, men vagt­chef Car­sten An­der­sen fra Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti har over for BT af­vist at kom­men­te­re sa­gen yder­li­ge­re, her­un­der at si­ge hvor­dan det kun­ne lyk­kes den 24-åri­ge at ta­ge sit eget liv i myn­dig­he­der­nes va­re­ta­egt.

Den 24-åri­ge er trods sin død sta­dig om­fat­tet af ret­tens nav­ne­for­bud fra sa­gen om trip­led­ra­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.