Chop, chop, chop ...

BT - - NYHEDER -

NYT GREJ ro­ret i en af Dan­marks sprit­nye kamp­he­li­kop­te­re. Den tid­li­ge­re frø­mand stil­le­de i går op for sin gam­le ar­bejds­gi­ver Søva­er­net, da det dan­ske for­svar fik nyt isen­kram i form af ni ame­ri­kan­ske Sea­hawk-kamp­he­li­kop­te­re, som af­lø­ser de gam­le bri­ti­ske Lynx-he­li­kop­te­re ef­ter 35 års tje­ne­ste.

Den 48-åri­ge kron­prins Fre­de­rik har selv gjort tje­ne­ste hos Søva­er­net i sin tid som frø­mand, og han var der­for ae­res­ga­est ved mod­ta­gel­ses­ce­re­mo­ni­en på fre­gat­ten Iver Hu­it­feldt på Lan­ge­linje Kaj på Øster­bro, hvor og­så for­svars­mi­ni­ster Pe­ter Chri­sten­sen (V) var ga­est.

Pri­sen ly­der på fi­re mil­li­ar­der, og for det får for­sva­ret ni he­li­kop­te­re, som frem­over skal as­si­ste­re for­sva­rets ski­be på op­ga­ver i bå­de ind- og ud­land. Ik­ke klar til kamp­hand­lin­ger De skal va­e­re med til at over­vå­ge de dan­ske og nor­dat­lan­ti­ske far­van­de, del­ta­ge i red­nings­ak­tio­ner og ef­ter­søg­nin­ger, og så skal de an­ven­des un­der spe­ci­a­l­o­pe­ra­tio­ner, men re­el­le kamp­hand­lin­ger er de ik­ke ud­ru­stet til. Der­til er den dan­ske ud­ga­ve for skra­bet – der mang­ler f.eks. tor­pedo­er, pra­e­ci­sions­mis­si­ler og så­kaldt ubå­ds­so­na­rer. Kron­prins Fre­de­rik fik i går – som den ene­ste – lov at tjek­ke det mi­li­ta­e­re grej ud ind­ven­digt, men den ef­ter­føl­gen­de over­flyv­ning måt­te ae­res­ga­e­sten over­va­e­re fra land­jor­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.