FN fryg­ter nord­kore­ansk atom­vå­ben-op­trap­ning

BT - - NYHEDER -

Der er tegn på, at Nord­korea har genåb­net et an­la­eg til at op­ar­bej­de uran, som skal an­ven­des i atom­vå­ben.

Det si­ger FN’s Ato­me­ner­gi­a­gen­turs le­der, Yukia Ama­no, på bag­grund af bil­le­der fra sa­tel­lit­ter.

»De in­di­ka­tio­ner, vi har få­et ... hand­ler om ak­ti­vi­tet, der har re­la­tion til fem me­gawatt- re­ak­to­ren, ud­vi­del­sen af be­ri­gel­ses­fa­ci­li­te­ter og ak­ti­vi­te­ter, der har for­bin­del­se til op­ar­bej­del­se (af plu­to­ni­um red.),« si­ger han.

»Ef­ter­som vi ik­ke har in­spek­tø­rer på land­jor­den, har vi kun kun­net ob­ser­ve­re på sa­tel­lit­bil­le­der. Vi kan ik­ke si­ge det med sik­ker­hed. Men vi har in­di­ka­tio­ner på vis­se ak­ti­vi­te­ter gen­nem det, vi ser på sa­tel­lit­bil­le­der­ne,« fø­jer Ama­no til.

Det kun­ne va­e­re et tegn på, at Nord­korea er i gang med at op­trap­pe sit atom­vå­ben­pro­gram.

Blandt de ting, der kan ses på bil­le­der­ne fra an­la­eg­get Yong­by­on, er ’kø­re­tø­jers be­va­e­gel­ser, damp, ud­led­nin­gen af varmt vand el­ler trans­port af ma­te­ri­el’, for­kla­rer le­de­ren for FN-or­ga­net.

Nord­korea indstil­le­de ar­bej­det på Yong­by­on-re­ak­to­ren i 2007, ef­ter at der var ind­gå­et en in­ter­na­tio­nal af­ta­le om bi­stand til Nord­korea, mod at lan­det drop­pe­de sit atom­vå­ben­pro­gram.

Men Nord­korea be­gynd­te at renove­re an­la­eg­get, ef­ter at lan­det i 2013 ud­før­te sin tred­je atom­prø­ve­spra­eng­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.