Fem dømt for vold­ta­egt af dansk kvin­de

BT - - NYHEDER -

DOM ja­nu­ar 2014 i In­di­ens ho­ved­stad New Del­hi. Hun hav­de va­e­ret på mu­se­ums­be­søg, da hun for vild på vej hjem til sit ho­tel i et af stor­by­ens cen­tra­le ba­ck­pa­ck­er­om­rå­der. For vild I sit for­søg på at fin­de hjem, spurg­te hun en lo­kal mand om vej, men han vi­ste sig at ha­ve alt an­det end re­ne hen­sig­ter, da han til­bød at hja­el­pe kvin­den.

Han før­te den dan­ske kvin­de hen til en na­er­lig­gen­de ha­ve, hvor ot­te an­dre ma­end ven­te­de.

Her gen­nem­le­ve­de den dan­ske kvin­de sit livs ma­re­ridt, da ma­en­de­ne tru­e­de hen­de med en kniv og iføl­ge an­kla­gen i ret­ten voldt­og hen­de i tre ti­mer. Her­ef­ter be­rø­ve­de de kvin­den hen­des ejen­de­le.

Ef­ter vold­ta­eg­ten for­må­e­de kvin­den selv at fin­de til­ba­ge til sit ho­tel, li­ge­som hun straks an­meld­te over­gre­bet til det in­di­ske po­li­ti og den dan­ske am­bas­sa­de. Da­gen ef­ter tog kvin­den som plan­lagt til­ba­ge til Dan­mark, og der­for blev hun hver­ken un­der­søgt el­ler af­hørt i In­di­en, men i ste­det af de dan­ske myn­dig­he­der.

Rets­sa­gen mod de ni ma­end skul­le egent­lig va­e­re af­slut­tet i ja­nu­ar, men grun­det fle­re ur­e­gel­ma­es­si­ge ha­en­del­ser er sa­gen ble­vet ud­skudt fle­re gan­ge.

En af de an­kla­ge­de, den 55-åri­ge Shy­am Lal, ha­ev­de­de blandt an­det, at han ik­ke kun­ne ha­ve vold­ta­get den dan­ske kvin­de grun­det im­po­tens. Ankla­ge­ren fik si­den la­vet en un­der­sø­gel­se, der vi­ste, at man­den ik­ke var im­po­tent.

Shy­am Lal dø­de i fe­bru­ar un­der sin va­re­ta­egts­fa­engs­ling, og her­ef­ter be­ga­e­re­de for­sva­ret yder­li­ge­re un­der­sø­gel­ser af den på det tids­punkt af­dø­de mands po­tens. En be­ga­e­ring, der dog blev af­vist af dom­me­ren. Stort vold­ta­egts­pro­blem Grup­pe­vold­ta­eg­ten af den dan­ske kvin­de er end­nu en plet på In­di­ens i for­vej­en blak­ke­de ry. Vold­som­me grup­pe­vold­ta­eg­ter af turi­ster har tid­li­ge­re pra­e­get lan­det, og kort in­den over­gre­bet på den dan­ske kvin­de i ja­nu­ar 2014 var en polsk kvin­de ble­vet dopet og vold­ta­get.

I 2013 blev straf­fen for vold­ta­egt i In­di­en ska­er­pet, og i 2014 blev tre ma­end dømt til dø­den for to grup­pe­vold­ta­eg­ter. I 2013 blev fi­re ma­end og­så dømt til dø­den ved ha­eng­ning for en grup­pe­vold­ta­egt og drab på en lo­kal stu­de­ren­de i en bus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.