Eks­pe­ri­ment med chip i tø­jet lå­ser dø­re for de­men­te

BT - - NYHEDER -

Mens man har de­bat­te­ret og te­stet gps’er på de­men­te, har man i Aar­hus Kom­mu­ne for­søgt sig med en an­den til­gang.

I et pi­lot­pro­jekt har man for­søgt at gø­re det van­ske­ligt for de de­men­te at kom­me ud ad de for­ker­te dø­re, forta­el­ler An­ders Kri­sti­an Kro­ga­ger An­der­sen, der er de­mens­fag­lig kon­su­lent i Aar­hus Kom­mu­ne.

»Vi må ik­ke lå­se folk in­de, men man må godt i en pe­ri­o­de an­sø­ge om at bru­ge den­ne her form for lå­se­ord­ning. For at for­sin­ke de de­men­tes ud­gang, ind­til der kan kom­me per­so­na­le, der kan kom­me med,« si­ger han. Løs­nin­gen er en chip, der kan sys i tø­jet på de de­men­te, og som kom­mu­ni­ke­rer med an­ten­ner i ple­je­cen­tre­nes dø­re. Li­ge­som man ken­der det fra de alar­mer, der sid­der i bø­ger­ne på et bi­bli­o­tek.

For­sø­ger be­bo­e­ren at gå ud af­den dør, der fø­rer ud af ple­je­hjem­met, ak­ti­ve­res chip­pen. Den forta­el­ler dø­ren, at den skal ven­te i 20 se­kun­der med at åb­ne. På den må­de vir­ker dø­ren låst for be­bo­e­ren, der her­ef­ter of­te mi­ster in­teres­sen for at kom­me ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.