Po­li­ti­chef lyt­ter til kri­tik om be­vogt­ning

BT - - NYHEDER -

TERRORBEREDSKAB »Bol­den lig­ger hos os i le­del­sen.« Sådan si­ger po­li­ti­di­rek­tø­ren i Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti, ef­ter at fle­re be­tjen­te har kri­ti­se­ret den man­gel­ful­de sik­ker­hed ved en is­ra­elsk ejen­dom, som po­li­ti­et har an­sva­ret for at be­vog­te.

»Vi er i di­a­log med me­d­ar­bej­der­ne, og vi vil me­get ger­ne vi­de­re med di­a­lo­gen,« si­ger Jens-Chri­sti­an Bülow man­dag.

Be­tjen­te har til Ra­dio24­syv sagt, at de be­trag­ter be­vogt­nin­gen na­er­mest som ’en jo­ke’. De fø­ler, at de er med i et sku­e­spil. Ejen­dom­men er ik­ke be­skyt­tet godt nok, og be­tjen­te­ne fø­ler sig som sky­de­ski­ver, ly­der det. Al­le­re­de for et års tid si­den blev le­del­sen gjort op­ma­er­k­som på pro­ble­mer­ne, op­ly­ser ra­dio­sta­tio­nen. Po­li­ti­di­rek­tø­ren si­ger, at han ik­ke er klar over, hvor la­en­ge di­a­lo­gen har stå­et på.

»Vi er selv­føl­ge­lig op­ta­get af vo­re me­d­ar­bej­de­res sik­ker­hed og af den op­le­vel­se, som de har af sik­ker­he­den,« si­ger Jens-Chri­sti­an Bülow.

»Vi er ved at få af­kla­ret, hvor­dan vi kan ta­ge hånd om det,« til­fø­jer han. Om sel­ve ejen­dom­men si­ger po­li­ti­di­rek­tø­ren, at sik­ker­he­den bå­de be­står af syn­li­ge og usyn­li­ge ele­men­ter.

»Vi me­ner, at vi har et sta­er­kt se­tup,« si­ger han.

Til Ra­dio24­syv si­ger en af be­tjen­te­ne:«

»Det ga­el­der min egen og kol­le­ger­nes sik­ker­hed, men det ga­el­der og­så for de men­ne­sker, som vi er sat til at be­skyt­te.

Iføl­ge Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen, der tid­li­ge­re har va­e­ret ope­ra­tiv le­der i PET, er der der en ’ek­la­ta­nt sik­ker­heds­ri­si­ko’ for be­tjen­te­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.