Yt­rings­fri­hed og flø­de­bol­ler

BT - - KULTUR -

RAPPER Hans far kom fra AE­gyp­ten, og mo­de­ren har rød­der i Kaukasus og Sy­ri­en. Ef­ter at ha­ve fo­rel­sket sig på et ho­spi­tal i Da­ma­s­kus end­te de til sidst i Dan­mark. Ef­ter lidt us­a­ed­van­ligt at ha­ve kon­sul­te­ret en dansk sne­kug­le et sted i Ju­goslavi­en, der lok­ke­de med ro­man­ti­ske løf­ter om sne og kul­de. Mød Fe­res Agwa, der ind­til sid­ste år var med­lem af hit­grup­pen L.I.G.A. Han har net­op ud­sendt sin før­ste sing­le ’Chid­dy Bang’ som so­list. Pro­du­ce­ret af de al­le­steds­na­er­va­e­ren­de Chief 1 og Re­meé. Som ind­van­drer­dreng med kar­ri­e­re i den dan­ske mu­sik­bran­che er det na­tur­ligt at spør­ge: hvad vil­le du sen­de til Haar­ders dan­marks­ka­non?

»Når du spør­ger, hvad jeg ta­en­ker, når jeg hø­rer or­det ’dansk’, er sva­ret fak­tisk... flø­de­bol­ler. Det skal for­stås sådan, at jeg hav­de den sam­me sam­ta­le, som vi nu har, med én un­der Di­stor­tion. Af en el­ler an­den grund kom vi til at ta­le om flø­de­bol­ler som no­get sa­er­lig dansk. Og kom så i tan­ke om, at de vist en­gang blev kaldt ne­ger­bol­ler,« si­ger Fe­res Agwa med et grin - og til­fø­jer, at ’blå øj­ne’ er et an­det ud­tryk, der fal­der ham ind. Fandt min iden­ti­tet »Selv­føl­ge­lig er der og­så et be­greb som yt­rings­fri­hed. Det har mi­ne fora­el­dre al­tid talt me­get om. Min far ar­bej­de­de som jour­na­list for Ara­fat (le­der af den pa­la­esti­nen­si­ske or­ga­ni­sat­in PLO, red.) i Ca­rio. Det var livs­far­ligt, da han var ung. Han og min mor har følt, hvad det vil si­ge, ik­ke at kun­ne ta­le frit. Yt­rings­fri­he­den er vel og­så en af grun­de­ne til, at jeg er ble­vet rapper,« si­ger han.

»Som lil­le vid­ste jeg ik­ke rig­tig, hvor jeg pas­se­de ind. Vi var kun tre 2g’ere på min sko­le, men med ti­den fandt jeg mig selv og min iden­ti­tet. Ef­ter mi­ne fora­el­dres skils­mis­se be­gynd­te jeg at ha­en­ge ud med en ven der hav­de et stu­die, og som te­e­na­ger be­gynd­te jeg at fre­esty­le over for­skel­li­ge be­ats. Min far dø­de, da jeg var 16 år, og jeg brug­te me­re og me­re tid på mu­sik­ken,« forta­el­ler Fe­ras.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.