Ju­le-eks­per­ten

BT - - NAVNE -

Som mu­se­ums­in­spek­tør – el­ler ’ver­dens før­ste ju­le­in­spek­tør’ som han selv be­na­ev­ner det – i Den Gam­le By fra 1997 til 2004 hav­de han an­sva­ret for ju­le­ri­er­ne på mu­se­et. Kul­tur­hi­sto­ri­ske va­er­ker Ben­no Bla­esild er cand.mag. i hi­sto­rie, kunst­hi­sto­rie og for­hi­sto­risk arkaeologi fra År­hus Uni­ver­si­tet og var i 1985-1988 chef for det lo­kal­hi­sto­ri­ske mu­se­um i den grøn­land­ske by Si­si­mi­ut. Der­fra kom han til Svend­borg & Omegns Mu­se­um, hvor han i syv år var souschef, in­den tu­ren gik til Den Gam­le By.

I de se­ne­ste 11 år har han va­e­ret di­rek­tør for Fre­gat­ten Jyl­land i Ebelt­oft, en stil­ling han for­lod for ny­lig for med eg­ne ord at ka­ste sig over »de man­ge be­tyd­nings­ful­de hi­sto­ri­ske sam­men­ha­en­ge in­den for hver­dags­liv, tra­di­tio­ner samt de man­ge ting, som om­gi­ver os og dan­ner det hi­sto­ri­ske fun­da­ment for nu­ti­dens liv«.

Bla­esild har ud over bø­ger om ju­len for­fat­tet fle­re kul­tur­hi­sto­ri­ske va­er­ker om bl.a. skibs­hi­sto­rie og køb­stads­hi­sto­rie, her­un­der ’Et kunst­ner­hjem – Mi­cha­el og An­na An­chers hus på Ska­gen’ fra 2003 og ’Kri­gen på ha­vet – om­kring Jyl­land 1864’ fra 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.