Brødre­kamp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BROR VS BROR Bri­an Laud­rup blev i sid­ste uge pra­e­sen­te­ret som en del af DRs EM-da­ek­ning, og i går kom det så frem, at en af kon­kur­ren­ter­ne på TV 2 bli­ver hans egen sto­re­bror, Mi­cha­el Laud­rup. TV 2 pra­e­sen­te­re­de i en pres­se­med­del­el­se i går for­mid­dag Mi­cha­el Laud­rup som en af ka­na­lens man­ge fod­bol­d­eks­per­ter, der skal gi­ve se­er­ne en god op­le­vel­se, når fod­bold­kam­pe­ne ik­ke er i gang til EM-slut­run­der i Frank­rig. Der­med slut­ter Laud­rup sig til kol­le­ger­ne fra TV3, Car­sten Wer­ge, Per Fri­mann og Jesper Grønkja­er, der li­ge­le­des skal tør­ne ud for den kon­kur­re­ren­de tv-sta­tion un­der slut­run­den. Det er en nød­ven­dig­hed for en ka­nal som TV 2, hvis man vil le­ve­re den EM-da­ek­ning, som man øn­sker på ka­na­len. Det forta­el­ler TV 2s sport­chef, Fre­de­rik Lau­e­sen til BT. »På TV 2 er vi ik­ke så pri­vil­e­ge­re­de af så me­get fod­bold til dag­lig. Så det har va­e­ret nød­ven­digt at kig­ge på mar­ke­det, så vi kan la­ve et godt event til som­mer, og vi har få­et de bed­ste, vi kun­ne få. Vi er me­get gla­de for vo­res sam­ar­bej­de med Vi­a­sat, og at vi og­så får gla­e­de af Mi­cha­el Laud­rup,« si­ger Fre­de­rik Lau­e­sen.

Der­med ud­for­drer TV 2 Sport og­så Dan­marks Ra­dio, der li­ge­le­des har op­ru­stet med ude­frakom­men­de eks­per­ter, ho­ved­sa­ge­ligt fra Di­scove­ry Networ­ks Den­mark, og det be­ty­der der­med og­så, at Laud­rup-brødre­ne bli­ver kon­kur­ren­ter un­der slut­run­den. Men kon­kur­ren­ce mel­lem de to ka­na­ler vil Fre­de­rik Lau­e­sen dog ik­ke kal­de det.

»Grund­la­eg­gen­de er det et sam­ar­bej­de, som vi fø­rer med DR un­der slut­run­den. Det er me­re sam­spil end kon­kur­ren­ce. Vi har for­delt kam­pe­ne imel­lem os, li­ge på na­er fi­na­len, som vi ik­ke kun­ne bli­ve eni­ge om, og vi har en fa­el­les in­ter­es­se i at ska­be så høj in­ter­es­se som mu­ligt. Hvis DR får suc­ces med de­res se­tup, så får vi det i bund og grund og­så.« »Vi sa­et­ter al­le sejl ind for at Vi er me­get gla­de for vo­res sam­ar­bej­de med Vi­a­sat, og at vi og­så får gla­e­de af Mi­cha­el Laud­rup la­ve en god fi­na­le, men hvor­dan det pra­e­cist kom­mer til at se ud, det ved vi ik­ke helt end­nu. Og hvis vi gjor­de, vil­le jeg nok ik­ke si­ge det,« si­ger Fre­de­rik Lau­e­sen, der slut­ter af i det hu­mo­ri­sti­ske hjør­ne.

»Hvis du ta­en­ker på, om vi har hen­tet Ni­ck­las Bendt­ner til fi­na­len, kan jeg godt af­vi­se det,« si­ger han med re­fe­ren­ce til den mas­si­ve kri­tik, DR op­le­ve­de, ef­ter de gav Ni­ck­las Bendt­ner sin kom­men­ta­tor­de­but un­der VM-fi­na­len i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.