Ek­stra­num­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SNART AL­VOR Åge Ha­rei­de hav­de ta­enkt, at han skul­le ha­ve prø­vet nog­le fle­re spil­le­re. At han skul­le ha­ve set fle­re kom­bi­na­tio­ner af spil­le­re an, mens der nu var god tid til at tra­e­ne og ik­ke det sto­re på spil un­der tu­ren til Ja­pan, men så end­te han al­li­ge­vel men at bru­ge de sam­me spil­le­re he­le ti­den. Dem, han star­te­de med mod Bos­ni­en fre­dag, tra­e­ne­de han og­så med bå­de før og mel­lem kam­pe­ne, og de selv­sam­me 11 star­ter med al sand­syn­lig­hed in­de igen i dag.

År­sa­gen er en­kel: Der er ik­ke tid til eks­pe­ri­men­ter.

»Jeg tror ik­ke, vi la­ver no­gen aen­drin­ger i star­top­stil­lin­ge, men på en­kel­te po­si­tio­ner kan vi aen­dre lidt på be­va­e­gel­ser­ne, når vi ta­ber bol­den. Vi ar­bej­der blandt an­det på gen­pres­set. Jeg sy­nes ik­ke, man skal eks­pe­ri­men­te­re, når ik­ke man vin­der den før­ste kamp. Så bli­ver spil­ler­ne for­vir­re­de om­kring kon­cep­tet. Mod Bos­ni­en fik vi bå­de set go­de og dår­li­ge si­der ved vo­res hold, og hvis man vil va­e­re lidt po­si­tiv, er det fint, at vi så får mu­lig­hed for at ret­te de dår­li­ge ting,« si­ger Åge Ha­rei­de. Me­re over­ra­sken­de I 15 år har Mor­ten Ol­sen stå­et i spid­sen for hol­det og pra­e­di­ket en tå­l­mo­dig, bold­be­sid­den­de spil­lestil i en 4-3-3-for­ma­tion, og nu skal spil­ler­ne la­e­re en me­re ag­gres­siv, di­rek­te stil i en 3-5-2-for­ma­tion. Det går ik­ke nød­ven­dig­vis så hur­tigt, som Ha­rei­de kun­ne ha­ve øn­sket sig, men sna­re­re li­ge så tra­egt, som han hav­de fryg­tet.

»Vi vil­le ha­ve va­e­ret me­re over­ra­ske­de, hvis ik­ke der hav­de va­e­ret pro­ble­mer. Vi skal fort­sa­et­te med at ar­bej­de på den ram­me, vi har. Ind­til nu har det va­e­ret godt - bort­set fra re­sul­ta­tet og an­den halv­leg mod Bos­ni­en. Det go­de er, at vi har få­et fle­re spil­le­re til at for­stå, hvor­dan vi spil­ler. Spil­ler­ne vil ger­ne la­e­re,« si­ger Åge Ha­rei­de og er­ken­der, at der er mindst to fak­to­rer ud­over de tak­ti­ske, han er ud­for­dret af på det­te som­mer­li­ge tids­punkt af året.

»Det kan va­e­re sva­ert at hi­ve spil­ler­ne op, når de men­talt er på vej på fe­rie, og så ved vi ik­ke, hvor­dan spil­ler­nes ben har det på det her tids­punkt af sa­e­so­nen,« si­ger Åge Ha­rei­de.

KIRIN CUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.