Fra fat­tig­dom til fe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN VILD REJ­SE For ot­te år si­den stop­pe­de Edi­ger­son Go­mes D’Al­mei­da med at spil­le fod­bold, for­di han ik­ke kun­ne spil­le sig på Her­levs an­det­hold i se­rie 3. Godt syv år se­ne­re blev han solgt til ki­ne­sisk fod­bold for om­kring 10 mil­li­o­ner kro­ner. Han er bed­re kendt som Ed­di Go­mes, og på trods af det me­get ekso­tisk klin­gen­de navn er han alt­så dansk stats­bor­ger.

Ed­di Go­mes var et me­get kort be­kendt­skab i den dan­ske su­per­liga, hvor han kun nå­e­de at spil­le for Es­b­jerg i et halvt år, men al­li­ge­vel gjor­de han med si­ne 196 cen­ti­me­ters råstyr­ke og nå­des­løs­hed et stort ind­tryk på man­ge dan­ske fod­bold­fans.

Den sto­re mid­ter­for­sva­rer har i lø­bet af den nu­va­e­ren­de sa­e­sons før­ste 11 kam­pe for sin ki­ne­si­ske klub, Henan Ji­a­nye FC, sco­ret to mål. Li­ge si­den sin før­ste kamp for klub­ben har han va­e­ret an­fø­rer, og uge ef­ter uge står han over for ver­dens­stjer­ner som Ger­vin­ho, Ja­ck­son Mar­ti­nez, Dem­ba Ba og Ezequi­el La­vezzi.

Net­op det at ba­e­re an­fø­rer­bin­det har al­le­re­de la­ert den yd­my­ge dan­sker enormt me­get. Ret ge­nert »Da jeg spil­le­de i Su­per­liga­en, prø­ve­de jeg at hol­de mig lidt i bag­grun­den, for jeg er ik­ke så glad for op­ma­er­k­som­he­den. Jeg er ret ge­nert. Jeg spil­le­de ba­re fod­bold, men jeg kun­ne godt li­de at gem­me mig lidt ne­de bag­ved, mens der var nog­le an­dre, der tog an­svar. Jeg er nødt til at ta­ge me­re an­svar nu, og det har jeg det fak­tisk rig­tig godt med,« si­ger Ed­di Go­mes til BT, mens han er i Dan­mark for at be­sø­ge fa­mi­li­en.

Og selv­om han over­le­gent hol­der fast i, at der end­nu ik­ke rig­tig har va­e­ret no­gen af de sto­re stjer­ner, der har voldt ham det helt sto­re be­sva­er, vil han dog godt in­drøm­me, at det er no­get an­det end Su­per­liga­en.

»Jeg får i hvert fald ar­bej­det me­get hårdt for min løn, lad mig si­ge det sådan. Det er nog­le sinds­sygt go­de, of­fen­si­ve spil­le­re, der spil­ler i Ki­na. De er me­get hur­ti­ge, klo­ge og tek­nisk dyg­ti­ge. De ved, hvad de la­ver, og hvis du ba­re gi­ver dem det mind­ste plads, straf­fer de dig på det. Man la­e­rer ba­re, at der ik­ke er plads til fejl.« Fra Portu­gal til Vester­bro Den i dag 27-åri­ge Ed­di Go­mes er født i det lil­le, ve­stafri­kan­ske land Gu­i­nea-Bis­sau, som er en gam­mel po­rtu­gi­sisk ko­lo­ni. Da han var fem år, tog hans mor ham med til Portu­gal, hvor de bo­e­de i en så­kaldt fa­vela - det bra­si­li­an­ske svar på me­get be­la­ste­de slum- og ghet­to-om­rå­der.

»Man kun­ne godt se, hvil­ken vej mit liv vil­le gå, hvis jeg blev bo­en­de der­ne­de. Vi var pres­se­de på øko­no­mi­en, og det var et me­get hårdt mil­jø med ban­der, sky­de­ri­er og folk, der solg­te stof­fer li­ge for­an vo­res hjem. Da jeg var 10 år, valg­te min far og hans dan­ske ko­ne så at hen­te mig til Dan­mark for at gi­ve mig et bed­re liv,« si­ger Ed­di Go­mes.

Han hav­de kun prø­vet at spil­le fod­bold på ga­den i Portu­gal, men da Go­mes hav­de bo­et et års tid i Dan­mark, be­gynd­te han i Vester­bro-klub­ben BK Vestia. Her spil­le­de han først høj­re ba­ck, men da hol­dets må­l­mand skif­te­de klub, vil­le tra­e­ne­ren ha­ve 14-åri­ge Ed­di Go­mes ind på kas­sen. Så­le­des var han må­l­mand i to år, ind­til han skif­te­de klub.

»Jeg var fak­tisk en ret ta­lent­fuld må­l­mand. Min tra­e­ner vil­le ger­ne ha­ve, at jeg tog det me­re se­ri­øst, for så kun­ne jeg godt va­e­re ble­vet en rig­tig god ke­e­per.«

Sådan skul­le det dog ik­ke bli­ve. Og i en pe­ri­o­de så det i høj grad ud til, at det fak­tisk slet ik­ke skul­le bli­ve til no­get. Ned- og op­tur i Her­lev Som 17-årig flyt­te­de Go­mes og fa­mi­li­en til Her­lev, hvor han be­gynd­te med at spil­le ung­doms­fod­bold i Her­lev IF. Men da han blev se­ni­o­r­spil­ler, be­gynd­te det for al­vor at gå den for­ker­te vej.

»Jeg spil­le­de på an­det­hol­det, som lå i se­rie 3. Der hav­de vi en tra­e­ner, som ba­re slet ik­ke tro­e­de på mig. Han syn­tes ik­ke, jeg var god nok, og jeg fik slet ik­ke lov at spil­le no­gen kam­pe. Han vil­le vist helst ba­re ud­ta­ge si­ne ven-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.