M-stjer­net luksus

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ner. Da jeg var 19 år, blev jeg ba­re så tra­et af det og valg­te fak­tisk at stop­pe med at spil­le fod­bold,« si­ger Go­mes.

Men ef­ter at ha­ve gå­et og ar­bej­det i et års tid fandt han ud af, at hol­det hav­de få­et en ny tra­e­ner. Det gav Go­mes mod på at prø­ve igen. Hel­dig­vis. For her­fra be­gynd­te det at gå sta­er­kt.

Han gik fra ik­ke at kun­ne spil­le sig på se­rie 3-hol­det til at ki­ck­star­te en ko­met­kar­ri­e­re.

»Fra be­gyn­del­sen kun­ne jeg ba­re ma­er­ke, at han hav­de for­stand på fod­bold mod­sat den gam­le tra­e­ner. Han tro­e­de på mig, og ef­ter kun et halvt år på an­det­hol­det blev jeg ryk­ket op på første­hol­det, som den­gang spil­le­de i Dan­marks­se­ri­en.« Op­da­get af HB Kø­ge Som 21-årig var han som fast mand på hol­det med til at ryk­ke første­hol­det op fra Dan­marks­se­ri­en, og kun to år se­ne­re sik­re­de Her­lev sig en hi­sto­risk tred­je­plads i lan­dets tred­je­bed­ste ra­ek­ke.

Et halvt år ef­ter tri­um­fen med Her­lev fik 1. di­vi­sions-klub­ben HB Kø­ge øj­ne­ne op for den sto­re, sta­er­ke for­svars­spil­ler. I ja­nu­ar 2013 skrev de en to­årig kon­trakt med Go­mes.

»Jeg fik at vi­de af min far, at det var nu, jeg skul­le slå igen­nem. Hvis ik­ke det blev til no­get in­den for det før­ste halvan­det års tid, skul­le jeg til­ba­ge på sko­le­ba­en­ken. Og sko­le­ba­en­ken og jeg har al­drig rig­tig va­e­ret ven­ner, så det var kun no­get, der mo­ti­ve­re­de mig ek­stra me­get,« si­ger Ed­di Go­mes, som ef­ter 10. klas­se ik­ke har ta­get en ud­dan­nel­se.

Trods en ska­de, der holdt ham ude i de før­ste tre må­ne­der, fik han i den grad be­vist sit va­erd over for bå­de sin far og sin nye ar­bejds­gi­ver, HB Kø­ge. Der gik kun et år, før der igen var mas­siv in­ter­es­se. Den­ne gang stod fle­re su­per­liga­klub­ber på spring for at få fat i ham, og i for­å­ret 2014 lyk­ke­des det Es­b­jerg at sik­re Go­mes’ un­der­skrift.

End­nu en­gang tog han skrid­tet opad, som om det var bar­nemad. Fra før­ste kamp i Es­b­jerg-trøj­en tog han med sin hur­tig­hed, styr­ke og ener­gi Su­per­liga­en med storm, og igen vi­ste in­teres­sen sig ef­ter me­get kort tid. I sø­ge­lys ved et til­fa­el­de Mens der gik lidt me­re end et år mel­lem skif­tet til HB Kø­ge og skif­tet til Es­b­jerg, skul­le det den­ne gang vi­se sig at gå end­nu hur­ti­ge­re. Plud­se­lig var der nem­lig in­ter­es­se fra Ki­na. Med tryk på plud­se­lig.

»Jeg var fak­tisk på fe­rie i Kø­ben­havn, og så rin­ge­de en dansk ta­lentspej­der med for­bin­del­se til Ki­na til mig. Han hav­de va­e­ret ude at se vo­res sid­ste kamp in­den vin­ter­pau­sen mod FC Nord­s­ja­el­land. Og det var fak­tisk ik­ke en­gang mig, han var ude for at kig­ge på. Hel­dig­vis hav­de han lagt ma­er­ke til mig, og han for­tal­te, at tra­e­ner­ne i Ki­na rig­tig godt kun­ne li­de mig,« si­ger Ed­di Go­mes og fort­sa­et­ter.

»Jeg ta­enk­te ’Er det vir­ke­lig rig­tigt? Jeg har jo kun va­e­ret her i et halvt år’. Men det gik op for mig, at det var se­ri­øst, og så var jeg fak­tisk ik­ke i tvivl. Hvis jeg si­ger nej nu, kom­mer jeg til at for­try­de det, ta­enk­te jeg. For man ved al­drig, hvad der sker.« Stjer­ne­sta­tus uden nyk­ker Og på sa­ed­van­lig vis gik det sta­er­kt for Go­mes. Han blev ud­na­evnt som an­fø­rer fra før­ste kamp, og selv­om det iføl­ge ham selv of­test er de of­fen­si­ve spil­le­re, der op­når stjer­ne­sta­tus i ki­ne­sisk fod­bold, er han og­så godt derop­pe af.

»Det er gå­et fan­ta­stisk godt i Ki­na – bed­re end for­ven­tet. Og det er da og­så ret sva­ert at gå på ga­den uden at bli­ve gen­kendt, så man kan nok godt kal­de mig for en stjer­ne,« gri­ner han be­ske­dent og til­fø­jer, at det for ham langt fra kun hand­ler om pen­ge­ne og be­røm­mel­se.

»Jeg har en god kon­trakt, og jeg vil selv­føl­ge­lig ik­ke la­eg­ge skjul på, at pen­ge­ne spil­le­de en rol­le, men jeg har sam­ti­dig få­et så man­ge fe­de op­le­vel­ser og la­ert så me­get. Jeg vil­le al­drig va­e­re det for­u­den, og jeg vil­le gø­re det he­le igen,« si­ger han.

Hans klub, Henan Ji­a­nye, hø­rer hjem­me i by­en Zhengzhou, der har om­kring ni mil­li­o­ner ind­byg­ge­re. Klub­ben lig­ger i øje­blik­ket num­mer fem ud af 16 hold i den ki­ne­si­ske su­per­liga, selv­om det er et af de hold, som har brugt klart fa­er­re­st pen­ge på spil­le­re.

»Vo­res hold har ik­ke de helt sto­re stjer­ner. Det er helt sik­kert no­get, der gør, at vi spil­ler me­re som et hold og lø­ber for hin­an­den. Der ik­ke no­get, der hed­der stjer­ne­nyk­ker i Henan Ji­a­nye.«

Stjer­ne­nyk­ker el­ler ej. Spil­ler­ne i Ki­na le­ver som stjer­ner. Sådan er det og­så for Go­mes. Det er en no­get an­der­le­des hver­dag, den 27-åri­ge dan­sker har skul­let vaen­ne sig til ef­ter skif­tet til ki­ne­sisk fod­bold.

Når der er ude­ba­ne­kamp, fo­re­går trans­por­ten hver gang med fly. Der­u­d­over bor han og tre af klub­bens an­dre in­ter­na­tio­na­le spil­le­re (Os­man Sow, Javi­er Pa­tiño og Ry­an McGowan, red.) fast på det fem-stjer­ne­de luksus­ho­tel Le Méri­di­en, som klub­ben ejer. Her skal hver­ken ta­en­kes på mad­lav­ning, va­ske­tøj el­ler an­det.

»Det er en vildt dej­lig til­va­e­rel­se. Jeg hyg­ger mig isa­er me­get sam­men de hold­kam­me­ra­ter, som og­så bor på ho­tel­let. Vi dyr­ker sport, spil­ler Play­sta­tion og går ud og spi­ser sam­men. Alt bli­ver ord­net for en. Men jeg sør­ger og­så for at hu­ske på, hvor jeg kom­mer fra. Jeg ved, hvor­dan det er slet ik­ke at ha­ve no­get,« si­ger han. Ta­en­ker ik­ke på lands­hol­det Selv­om Ed­di Go­mes i lø­bet af de se­ne­ste tre-fi­re år har va­e­ret vant til, at tin­ge­ne er gå­et me­get sta­er­kt, er det ik­ke no­get, der sti­ger ham til ho­ve­d­et. Trods den sto­re suc­ces er en lands­holds­ud­ta­gel­se ik­ke no­get, han bru­ger tid på at ta­en­ke på.

»Jeg ta­ger det he­le me­get stil­le og ro­ligt. Lands­hol­det er slet ik­ke no­get, jeg ta­en­ker på. Slet ik­ke når vi har så man­ge sinds­sygt dyg­ti­ge spil­le­re på min po­si­tion. Men det vil­le da uden tvivl va­e­re en drøm at re­pra­e­sen­te­re sit land.«

Om han en dag bli­ver ak­tu­el for lands­hol­det, må ti­den vi­se, men når man ser på, hvad Go­mes har pra­este­ret i lø­bet af de se­ne­ste ot­te år, er det sva­ert at fo­re­stil­le sig, at suc­ce­sen skul­le stop­pe nu. GO­MES’ KLUBBER 1999-2005: 2005-2007: 2007-2008: 2008-2013: 2013-2014: 2014-2015: 2015- :

BK Vestia Her­lev Fod­bold-stop Her­lev IF HB Kø­ge Es­b­jerg fB Henan Ji­a­nye FC

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.