Lei­ce­ster vil ka­em­pe for top­sco­re­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GLAD BANKMAND EM na­er­mer sig, og in­den da skul­le Zla­tan Ibra­him­ovic’ be­ryg­te­de frem­tid an­gi­ve­ligt va­e­re kom­met på plads. Det er den ef­ter si­gen­de kom­met med en ka­em­pe kon­trakt, der vil gø­re ham til den bedst be­tal­te spil­ler i Pre­mi­er Le­ague. Sent fre­dag af­ten skrev en­gel­ske Sky Sports det, som man­ge en­gel­ske fans ba­re går og ven­ter på bli­ver en re­a­li­tet. Nem­lig at den sven­ske me­ga­stjer­ne, der in­den la­en­ge står uden en kon­trakt, er nå­et til enig­hed om en af­ta­le med Man­che­ster Uni­ted.

Iføl­ge den ita­li­en­ske sport­sjour­na­list Tan­cre­di Pal­me­ri, der ar­bej­der for Ga­zzet­ta del­lo Sport og CNN, skul­le Zla­tans løn lig­ge på om­kring de 2,4 mil­li­o­ner kro­ner om ugen. Det forta­el­ler han til sven­ske Expres­sen.

»Han bli­ver den bedst be­tal­te spil­ler i Pre­mi­er Le­ague,« si­ger Tan­cre­di Pal­me­ri til Expres­sen.

»Løn­nen kom­mer til at lig­ge på om­kring 17 mil­li­o­ner eu­ro (knap 130 mil­li­o­ner kro­ner, red.) om året.«

Der­med kom­mer Zla­tan til at lig­ge på ni­veau med den sand­syn­lig­vis kom­men­de hold­kam­me­rat Way­ne Roo­ney, der li­ge nu tje­ner mest af al­le i den en­gel­ske liga. Den en­gel­ske avis The Gu­ar­di­an mel­der i øv­rigt om en lidt la­ve­re løn til Zla­tan Ibra­him­ovic: 2,1 mil­li­o­ner kro­ner om ugen. Skrev un­der i we­e­ken­den Der er iføl­ge Tan­cre­di Pal­me­ri ind­gå­et en etårig af­ta­le med en op­tion, der skul­le gi­ve Man­che­ster Uni­ted mu­lig­hed for at sik­re sig Ibra­him­ovic end­nu et år. Sky Sports kun­ne li­ge­le­des be­ret­te om, at kon­trak­ten skul­le ga­el­de i et år.

»Zla­tan Ibra­him­ovic skrev un­der med Man­che­ster Uni­ted for to da­ge si­den. Jeg er ik­ke sik­ker på, hvor og hvor­dan det fo­re­gik, men jeg går ud fra, at det var via fax, da han jo er til lands­holds­sam­ling med Sve­ri­ge,« si­ger Tan­cre­di Pal­me­ri.

Ud over in­ter­viewet med Expres­sen har han li­ge­le­des skre­vet om si­ne op­lys­nin­ger til si­ne 125.000 føl­ge­re på Twit­ter. Som­me­rens bom­be Ef­ter Sve­ri­ges test­kamp mod Wa­les søn­dag for­tal­te Zla­tan Ibra­him­ovic til fot­bollska­na­len.se, at der kom­mer til at ske fle­re sto­re ting i lø­bet af ugen op til EM.

»Der kom­mer en stor lan­ce­ring 7. ju­ni, og det kom­mer til at bli­ve som­me­rens bom­be. Det bli­ver gru­somt, me­re end gru­somt. Der er me­get, som kom­mer til at ske den dag. Der kom­mer nyheder i lø­bet af da­gen,« sag­de Zla­tan Ibra­him­ovic.

Højst sand­syn­ligt hen­ty­de­de han her pri­ma­ert til sin nye tøj­kol­lek­tion, A-Z, som han fle­re gan­ge har ’tea­set’ for på de so­ci­a­le me­di­er. Men no­get kun­ne alt­så ty­de på, at lan­ce­rin­gen får føl­ge­skab af an­dre sto­re nyheder. BLIV HOS OS den løn­pak­ke, som Ar­se­nal pra­e­sen­te­rer.

I fle­re me­di­er er der gå­et ryg­ter om, at Ja­mie Var­dy har va­e­ret til la­e­ge­tjek i Lon­don hos Ar­se­nal i går – og der spe­ku­le­res i, at der snart vil va­e­re en kon­klu­sion. Kig­ger ef­ter al­ter­na­ti­ver Den en­gel­ske avis The Te­le­graph skri­ver, at ’The Foxes’ al­le­re­de har en ny an­gri­ber i kik­ker­ten. Det dre­jer sig om Troy De­e­ney fra Wat­ford. Me­di­et me­ner at vi­de, at den 27-åri­ge an­gri­ber ko­ster lidt un­der 150 mil­li­o­ner kro­ner. Lei­ce­ster skul­le iføl­ge dem va­e­re klar til at by­de på Troy De­e­ney – uan­set om Ja­mie Var­dy bli­ver hos dem el­ler ej.

I det he­le ta­get gør Lei­ce­ster sit for at hol­de på si­ne stjer­ner. Kas­per Sch­mei­chel, der før var en af de la­ve­re be­tal­te i klub­ben, lig­ger pt. i for­hand­lin­ger med Lei­ce­ster om en kon­trakt, der kan få ham løn­ma­es­sigt op på ni­veau med nog­le af Pre­mi­er Le­agu­es stør­ste må­l­mands­stjer­ner så­som Joe Hart i Man­che­ster Ci­ty og David de Gea i Man­che­ster Uni­ted.

Lei­ce­ster vandt sen­sa­tio­nelt Pre­mi­er Le­ague-mester­ska­bet i den for­gang­ne sa­e­son, og Ja­mie Var­dy, der er ud­ta­get til det en­gel­ske EM-lands­hold, score­de ik­ke fa­er­re end 24 sa­e­son-mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.