Røg i køk­ke­net

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NY URO HOS TIN­KOFF Dan­ske Ru­ne Sø­ren­sen har få­et nok af ar­bejds­hol­de­ne hos Team Tin­koff. Kok­ken, der har ar­bej­det sig op fra at va­e­re la­er­ling til at bli­ve hol­dets chef­kok, har for­ladt cy­kel­hol­det ef­ter al­vor­li­ge kon­tro­ver­ser med den rus­si­ske hol­de­jer Oleg Tin­kov. I går slap nyhe­den ud om, at Sø­ren­sen hav­de sagt far­vel til Team Tin­koff. Og hol­det for­søg­te at slå det hen med, at det var den dan­ske koks eget valg ’på grund af per­son­li­ge for­hold’.

»I ly­set de for­ker­te nyheds­hi­sto­ri­er i pres­sen, vil Tin­koff ger­ne gø­re det klart, at hol­dets kok, Ru­ne Sø­ren­sen, sag­de op af per­son­li­ge år­sa­ger. Han gav 31. maj hol­dets le­del­se be­sked om sin be­slut­ning om at af­slut­te sin kon­trakt.«

»Tin­koff vil ger­ne tak­ke Sø­ren­sen for hans ar­bej­de gen­nem de se­ne­ste to et halvt år og øn­sker ham suc­ces frem­over. En ny kok vil snart bli­ve ud­na­evnt,« ly­der hi­sto­ri­en på Team Tin­kof­fs of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de.

Men Ru­ne Sø­ren­sen, som over­tog job­bet som chef­kok ved års­skif­tet ef­ter at ha­ve va­e­ret la­er­ling hos sin for­ga­en­ger, Han­nah Grant, kendt fra ’Go’mor­gen Dan­mark’ på TV2, har til­sy­ne­la­den­de et an­det syn på sa­gen.

Det forta­el­ler han om på Fa­ce­book. Her bli­ver det klart, at den un­ge dan­sker har haft så sto­re sam­ar­bejds­pro­ble­mer med Oleg Tin­kov i lø­bet af Giro d’Ita­lia, at kok­ken har va­e­ret nødt til at sy­ge­mel­de sig. Han skri­ver, at Tin­kov har tru­et ham, og han der­for har op­sagt sin kon­trakt. Sam­ti­dig har han sy­ge­meldt sig af angst for at skul­le af­sted igen.

»Jeg har si­den man­dag va­e­ret sy­ge­meldt fra hol­det, da jeg un­der de sid­ste da­ge i Giro­en hav­de pro­ble­mer med che­fen, som ik­ke ba­re var lidt brok men der­i­mod trus­ler og an­den util­gi­ve­lig op­før­sel. Jeg har der­for og­så valgt at op­si­ge min kon­trakt med hol­det og for­ven­ter at va­e­re sy­ge­meldt som mini­mum ind­til kon­trak­t­ud­løb, da sy­ge­mel­din­gen bun­der i angst for at skul­le af­sted igen.«

BT har va­e­ret i kon­takt med Ru­ne Sø­ren­sen. Han har sagt god for, at vi gen­gi­ver hans Fa­ce­book-op­da­te­rig, men han øn­sker ik­ke at ud­dy­be yder­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.