Fransk­mand vin­der før­ste sprin­ter-slag i Daup­hiné

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GENERALPRØVE Den fran­ske sprin­ter Na­cer Bouhan­ni (Co­fi­dis) le­ve­de i går op til fa­vo­ritva­er­dig­he­den og vandt før­ste eta­pe af cy­kel­lø­bet Critéri­um du Daup­hiné, som fun­ge­rer som op­takt til Tour de Fran­ce. Det ske­te ef­ter en helt for­ven­tet mas­ses­purt. Han var reg­net som den sto­re fa­vo­rit sam­men med nor­ske Ale­xan­der Kri­stoff (Ka­tusha). Bouhan­ni blev af­le­ve­ret per­fekt af sit hold og kør­te først over mål­stre­gen, mens Kri­stoff slet ik­ke fik sat sit af­tryk på af­gø­rel­sen.

Bouhan­ni vandt for­an bel­gi­e­ren Jens De­bus­sche­re (Lotto) og ire­ren Sam Ben­nett (Bora), mens nor­ske Ed­vald Boas­son Ha­gen (Di­men­sion Da­ta) kom ind på fjer­de­plad­sen.

De 186 fla­de ki­lo­me­ter til SaintVul­bas lag­de i den grad op til en sprin­te­r­e­ta­pe, men en duo be­stå­en­de af Fre­de­rik Ba­ck­a­ert (Wan­tyGrou­pe Go­bert) og Mit­chell Do­ck­er (Ori­ca-Gre­ened­ge) for­søg­te at aen­dre på det­te ved at stik­ke i ud­brud.

Do­ck­er faldt fra, og Ba­ck­a­ert fort­sat­te so­lo, men fel­tet hav­de dog gan­ske godt styr på ud­brud­det og eli­mi­ne­re­de det med 13 ki­lo­me­ter til­ba­ge.

Her­ef­ter var Tin­koff og Sky blandt hol­de­ne, der sat­te sig frem for at hol­de høj fart, og si­den fulg­te sprin­ter­hol­de­ne trop i front.

Heri­blandt Co­fi­dis, der alt­så kør­te Bouhan­ni per­fekt i stil­ling til sejr. Con­ta­dor fø­rer I den sam­le­de stil­ling fø­rer span­ske Al­ber­to Con­ta­dor (Tin­koff) fort­sat i kraft af for­sprin­get fra søn­da­gens ind­le­den­de pro­log.

Han fø­rer for­an au­stra­li­e­ren Ri­chie Por­te (BMC) og bri­ten Chris Froo­me (Sky), der er hen­holds­vis 6 og 13 se­kun­der ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.