PALLE RASERTIRSDAG

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KONFLIKT øko­no­misk op­bak­ning fra Pa­tri­ck Ni­el­sens nor­ma­le sponso­rer, Eu­rop­ho­ner og A/H Lå­se­mon­ta­ge. Den plud­se­li­ge, dan­ske støt­te til Pa­tri­ck Men­dy var dog ik­ke til­fa­el­dig.

Bag af­ta­len stod nem­lig Pa­tri­ck Ni­el­sens ma­na­ger, Si­mon Lundt. Det be­kra­ef­ter han over for BT.

»I mi­ne øj­ne er Men­dy sådan en slags en­mands­ha­er, og det er sva­ert at va­e­re ale­ne i en bok­se­ver­den, hvor der er en mas­se for­skel­li­ge fak­to­rer, der spil­ler ind. Jeg hav­de mu­lig­he­den for at hja­el­pe ham, og nog­le af mi­ne sam­ar­bejds­part­ne­re vil­le og­så ger­ne hja­el­pe den­ne her mand, der kom ale­ne og var to­talt i mod­vind. Så det var der­for, jeg gik ind i det,« for­kla­rer Si­mon Lundt.

Hja­el­pen lig­ner umid­del­bart en fin ge­stus, men i sam­men­ha­en­gen og­så no­get kuri­øs, da det ske­te ved net­op Mo­gens Pal­les sta­ev­ne, hvor et ne­der­lag til Lo­len­ga Mo­ck kun­ne ha­ve be­ty­det en­den på 44-åri­ge Mo­cks bok­se­kar­ri­e­re - og der­med og­så chan­cen for at mø­de Pa­tri­ck Ni­el­sen i frem­ti­den.

Si­mon Lundt forta­el­ler og­så, at han tra­e­ne­de med Pa­tri­ck Men­dy i da­ge­ne før kam­pen mod Lo­len­ga Mo­ck. Fat­ter ik­ke no­get I den mod­sat­te lejr un­drer pro­mo­tor Mo­gens Palle sig over den dan­ske hja­elp til Pa­tri­ck Men­dy. Han si­ger des­u­den, at Si­mon Lundt og­så an­søg­te om at as­si­ste­re eng­la­en­de­ren i ring­hjør­net, men det sat­te Mo­gens Palle selv en stop­per for.

»Vi hav­de en af­tal­te med Men­dy om, at han skul­le ha­ve et be­løb for kam­pen plus to se­kun­dan­ter i hjør­net. Vi hav­de fle­re gan­ge ryk­ket ham for, hvem der kom med, og hvem vi skul­le sen­de fly­bil­let­ter til. Li­ge plud­se­lig kom der to nav­ne, hvor den ene så var Si­mon Lundt, der skul­le va­e­re i hjør­net hos ham. Så med­del­te jeg Men­dy, at jeg hav­de en af­ta­le med ham og ik­ke med Team Sau­er­land. Der kan ik­ke va­e­re Sau­er­land-re­la­te­re­de folk i hjør­net i for­bin­del­se med mit sta­ev­ne,« si­ger Mo­gens Palle til BT.

Si­mon Lundt er som sådan ik­ke en del af Team Sau­er­land, da han re­pra­e­sen­te­rer Pa­tri­ck Ni­el­sen som ma­na­ger og ik­ke pro­mo­tor Sau­er­land ved for­hand­lings­bor­det. Mo­gens Palle og Si­mon Lundt har dog hi­sto­risk set et me­get an­strengt for­hold. Si­mon Lundt var tid­li­ge­re ma­na­ger for Mik­kel Kes­sler, og han spil­le­de en ho­ved­rol­le i Mik­kel Kes­slers br­ud med Mo­gens Palle, hvor­ef­ter den dan­ske bok­se­stjer­ne skif­te­de til Team Sau­er­land. Det har Mo­gens Palle ik­ke glemt. »De skal ik­ke for­sø­ge at yd­my­ge mig ved at sen­de et men­ne­ske op Det vil jeg ski­de på. På en må­de kun­ne jeg godt ha­ve undt Pa­tri­ck Men­dy at ha­ve få­et ham med op i rin­gen, for han (Lundt, red.) aner ik­ke en ham­mer­skid om no­gen ting. Han er ik­ke an­det end stik-irend-dreng for de der Sau­er­land i rin­gen, en Si­mon Lundt, som jeg un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der kan hol­de ud,« fast­slår Mo­gens Palle.

»Det vil jeg ski­de på. På en må­de kun­ne jeg godt ha­ve undt Pa­tri­ck Men­dy at ha­ve få­et ham med op i rin­gen, for han (Lundt, red.) aner ik­ke en ham­mer­skid om no­gen ting. Han er ik­ke an­det end stik-i-rend­dreng for de der Sau­er­land,« si­ger Mo­gens Palle.

Si­mon Lundt af­vi­ser, at han hjalp Pa­tri­ck Men­dy for at ge­ne­re Mo­gens Palle.

»Jeg stod ik­ke i det an­det hjør­ne, så jeg har jo ik­ke kun­net ge­ne­re dem. Hvis det ge­ne­rer dem, at Men­dy har nog­le sponso­rer på tø­jet og har tjent nog­le pen­ge, så er det de­res pro­blem og vir­ke­lig langt ude. Lad dog man­den gø­re, hvad han vil,« si­ger Si­mon Lundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.