Fi­re danskere med i hem­me­ligt net­va­erk

BT - - NYHEDER -

TYS TYS Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) og tre an­dre danskere del­ta­ger i årets Bil­der­berg-mø­de, som i år af­hol­des i den ty­ske by Dres­den fra tors­dag til søn­dag, hvil­ket frem­går af or­ga­ni­sa­tio­nens hjem­mesi­de. Bil­der­berg­grup­pen er en luk­ket klub, hvor en lang ra­ek­ke af ver­dens mest magt­ful­de men­ne­sker mø­des én gang om året. For to år si­den fandt Bil­der­berg-mø­det sted i Kø­ben­havn, og sid­ste år var det i Østrig.

For­u­den Sø­ren Pind del­ta­ger de­par­te­ments­chef i For­svars­mi­ni­ste­ri­et Tho­mas Ahrenki­el, be­sty­rel­ses­for­mand for le­ge­red­skabs­fir­ma­et Kom­pan Chri­sti­an Dyvig og Ul­rik Fe­der­spi­el, der er vi­ce­pra­esi­dent for glo­ba­le an­lig­gen­der i Hal­dor Top­søe.

Fe­der­spi­el delt­og i øv­rigt og­så sid­ste år og har tid­li­ge­re va­e­ret Dan­marks am­bas­sa­dør i USA i fem år.

Tho­mas Ahrenki­el delt­og og­så sid­ste år, da han var chef for For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, FE. Og i de­cem­ber blev han kon­sti­tu­e­ret som de­par­te­ments­chef.

Der har i de for­gan­ge år va­e­ret en del danskere med ved de år­li­ge mø­der, og samt­li­ge har holdt ta­et med, hvad der sker på mø­de­r­ne. Al­le hol­der ta­et Net­op det hem­me­lig­heds­ful­de er og har va­e­ret med til at ska­be ryg­ter og kon­spira­tions­te­o­ri­er om, hvad der sker på mø­de­r­ne.

For­må­let er, at del­ta­ger­ne skal kun­ne fa­er­des på kryds og tva­ers af de kred­se, de el­lers kom­mer i, og ta­le frit fra le­ve­ren uden frygt for at hav­ne i me­di­er­ne da­gen ef­ter.

For­ud for mø­de­r­ne of­fent­lig­gør Bil­der­berg-or­ga­ni­sa­tio­nen del­ta­ger­li­sten og en løs li­ste over de em­ner, der skal drøf­tes.

I år skal mø­det, som er num­mer 64 i ra­ek­ken, blandt an­det hand­le om cy­ber­sik­ker­hed, flygt­nin­ge- og mi­grants­trøm­men i Eu­ro­pa og ener­gi­og råva­re­pri­sers be­tyd­ning.

Des­u­den er si­tu­a­tio­nen i Ki­na, Mel­le­mø­sten, Rusland og USA på dags­or­den, når de om­kring 130 per­so­ner fra 20 lan­de mø­des tors­dag.

Det har tirs­dag af­ten ik­ke va­e­ret mu­ligt for BT at få en kom­men­tar fra ju­stit­mi­ni­ster Sø­ren Pind.

Bil­der­berg-or­ga­ni­sa­tio­nen blev dan­net i 1954 af blandt an­dre Hol­lands prins Ber­nard, den ame­ri­kan­ske bank­mand David Ro­ck­e­fel­ler og De­nis He­a­ly, bri­tisk po­li­ti­ker, der se­ne­re blev fi­nans­mi­ni­ster.

Nav­net på or­ga­ni­sa­tio­nen stam­mer fra ho­tel­let, hvor de holdt de­res før­ste mø­de i Hol­land, Ho­tel De Bil­der­berg.

For­må­let var at styr­ke bån­det mel­lem Vest­eu­ro­pa og USA i en tid, hvor der var kold krig og op­gør med kom­mu­nis­men. Me­to­den skul­le va­e­re, at le­den­de po­li­ti­ke­re og an­dre fra USA og Vest­eu­ro­pa hvert år skul­le mø­des for at ta­le ufor­melt om vig­ti­ge spørgs­mål.

Kun in­vi­te­re­de ga­e­ster kan del­ta­ge. Det er Bil­der­bergs sty­re­grup­pe, der sen­der in­vi­ta­tio­ner ud.

Der kom­mer ty­pisk om­kring 120150 del­ta­ge­re.

To tred­je­de­le af del­ta­ger­ne er fra Eu­ro­pa, re­sten fra USA. En tred­je­del af del­ta­ger­ne kom­mer fra det po­li­ti­ske liv, re­sten er fra er­hvervs­li­vet, uni­ver­si­te­ter el­ler an­det.

Der ved­ta­ges ik­ke er­kla­e­rin­ger, der stem­mes ik­ke om no­get, der ud­sen­des ik­ke op­lys­nin­ger om, hvem der har sagt hvad.

Tid­li­ge­re har blandt an­dre tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Anders Fogh Ras­mus­sen, tid­li­ge­re fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don (S), Ma­ersk McKin­ney-Møl­ler, tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt (S), tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Uf­fe El­le­mann-Jen­sen og tid­li­ge­re Dong-di­rek­tør Anders El­d­rup del­ta­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.