Pa­tien­ter fejl­be

BT - - NYHEDER -

Ud­drag fra den mail, over­la­e­ge Hel­le V. Clau­sen send­te til di­rek­tør i Sund­heds­sty­rel­sen, Sø­ren Bro­strøm Vi bur­de la­ve li­ge så man­ge ind­be­ret­nin­ger, som vi skri­ver til CIMT (sy­stem, der be­hand­ler vo­res kla­ger over SP, red.) Ind­be­ret­nings­sy­ste­met for util­sig­te­de ha­en­del­ser fun­ge­rer ik­ke, for­di vi er to­talt ‘lagt ned’ med et dybt fejl­be­fa­engt SP (Sund­heds­plat­form, red.) Me­di­cin­pak­ker er ik­ke til­ga­en­ge­li­ge. Det­te er en va­e­sent­lig år­sag til fejl­me­di­ci­ne­ring. Vi har et ek­sem­pel fra we­e­ken­den, hvor en pts (pa­tient, red.) AK-be­hand­ling gik galt (be­hand­ling med blod­for­tyn­den­de medicin, red.). Det be­tød dob­belt medicin og pt (pa­tien­tren, red.) har stør­re ha­e­ma­to­rer (blo­dan­sam­lin­ger, red.) Det fag­li­ge ni­veau er ik­ke i or­den i øje­blik­ket. Hå­ber ik­ke, der kom­mer ‘lig på bor­det’, før der sker no­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.