Hand­les

BT - - NYHEDER -

Der bli­ver først ind­ført me­di­cin­pak­ker i lø­bet af som­me­ren/ef­ter­å­ret 2016. Da det­te ka­rak­te­ri­se­res som en ’øn­sket for­bed­ring’ og ik­ke, som jeg prø­ver at på­pe­ge, er et pa­tient­sik­ker­heds­pro­blem af stor be­tyd­ning Sund­heds­plat­for­men sam­ler al­le pa­tientjour­na­ler elek­tro­nisk i et sy­stem og er­stat­ter 60 nu­va­e­ren­de sy­ste­mer Sy­ste­met blev ind­ført på Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­ta­ler 21. maj. I ef­ter­å­ret føl­ger Rigs­ho­spi­ta­let, og i 2018 skal al­le ho­spi­ta­ler i Re­gion Sja­el­land og Re­gion Ho­vedsta­den va­e­re med 2,5 mio. danskere for­ven­tes at bli­ve om­fat­tet af sy­ste­met 44.000 la­e­ger, sy­geple­jer­sker og sy­ge­hus­per­so­na­le skal ud­dan­nes i sy­ste­met It-pro­jek­tet ko­ster Re­gion Ho­vedsta­den og Re­gion Sja­el­land 2,8 mia. Si­den 21. maj er der ind­gå­et 9.000 fejl­ind­be­ret­nin­ger PLADS TIL FOR­BED­RING De før­ste og al­vor­lig­ste bør­ne­syg­dom­me er ku­re­ret, si­ger Re­gion Ho­vedsta­den. Men der er sta­dig ’ud­for­drin­ger for­u­de’. Sådan lød den sta­tus, som Re­gion Ho­vedsta­den i går ud­send­te i kølvan­det på den mas­si­ve kri­tik af it-sy­ste­met Sund­heds­plat­for­men, som kun har va­e­ret i drift i lidt over to uger på Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal.

»Derfor kan det og­så sta­dig fru­stre­re nog­le me­d­ar­bej­de­re. Det er ud­for­dren­de, når de van­li­ge ar­bejds­gan­ge skal aen­dres, el­ler når sy­ste­met vir­ker usta­bilt. Men jeg vil sam­ti­dig si­ge, at det ik­ke er kor­rekt, som nog­le me­di­er skri­ver, at der er it-ka­os. De va­e­sent­lig­ste pro­ble­mer er løst, og vi ret­ter fejl hur­ti­ge­re end før. Blot vil det ta­ge no­get tid, før det og­så kan ma­er­kes ude på af­de­lin­ger­ne,« si­ger pro­gram­di­rek­tør Gitte Fan­gel i pres­se­med­del­el­sen.

Re­gio­nen er­ken­der i dag, at op­la­e­rin­gen af me­d­ar­bej­der­ne ik­ke har va­e­ret god nok.

»Vi har la­ert, at der skal end­nu me­re fokus på ud­dan­nel­sen af bru­ger­ne. Det styr­ker vi fremad­ret­tet, så de øv­ri­ge ho­spi­ta­ler i Re­gion Ho­vedsta­den og Re­gion Sja­el­land får gavn af det, og så patienterne for­hå­bent­ligt ma­er­ker min­dre til van­ske­lig­he­der­ne,« si­ger Gitte Fan­gel.

Der er si­den Sund­heds­plat­for­men gik i luf­ten 21. maj, er ind­meldt knap 7.000 fejl og 2.000 øn­sker om for­bed­rin­ger fra ho­spi­ta­ler­ne, op­ly­ser re­gio­nen.

»Vi lø­ser fle­re ind­be­ret­nin­ger, end vi får ind. Og fak­tisk har sy­ste­met, si­den det gik i luf­ten, haft en op­pe­tid på na­e­sten 100 pro­cent. Så det går den rig­ti­ge vej. Men jeg vil ik­ke ma­le et ro­sen­rødt bil­le­de. For man skal nok for­ven­te som bå­de pa­tient og per­so­na­le, at det og­så i den kom­men­de tid vil va­e­re op ad bak­ke. Der er sta­dig nye ru­ti­ner og ar­bejds­gan­ge, som skal la­e­res,« si­ger Gitte Fan­gel i pres­se­med­del­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.