Fra­dømt kø­re­kor­tet Rolf Sø­ren­sen må hol­de sig på to hjul

BT - - NYHEDER -

Sidst Rolf Sø­ren­sen hav­ne­de i po­li­tiets sor­te bog var iføl­ge dom­bo­gen den 19. ok­to­ber sid­ste år, hvor han an­gi­ve­ligt kør­te for sta­er­kt i en byzo­ne med en fart­be­gra­ens­ning på 50 ki­lo­me­ter i ti­men. An­ker dom­men I sam­råd med sin ad­vo­kat har Rolf Sø­ren­sen dog valgt at an­ke tors­da­gens dom på seks må­ne­ders ube­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet, da de be­stri­der fle­re af for­hol­de­ne.

»Der er nog­le om­sta­en­dig­he­der og op­lys­nin­ger i sa­gen, som ret­ten ik­ke har ta­get stil­ling til. Vi me­ner, der er et mis­match mel­lem til­ta­len og ind­hol­det i Rolf Sø­ren­sens straf­fe­at­test, og derfor vil vi an­ke sa­gen til Lands­ret­ten,« si­ger Ni­ck Langs­chwa­ger og til­fø­jer, at an­ken end­nu ik­ke er ble­vet ind­gi­vet. Det sker i slut­nin­gen af den­ne uge el­ler i be­gyn­del­sen af na­e­ste, op­ly­ser han.

Ind­til Lands­ret­ten har ta­get stil­ling til skylds­spørgs­må­let, kan Rolf Sø­ren­sen derfor fort­sat kø­re fra vil­la­en i Ved­ba­ek til TV2s stu­di­er på Kva­eg­tor­vet i Oden­se, hvor han of­te kom­men­te­rer cy­kel­løb som eks­pert.

BT har gen­tag­ne gan­ge kon­tak­tet Rolf Sø­ren­sen for en kom­men­tar til dom­men, men han er ik­ke vendt til­ba­ge på vo­res hen­ven­del­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.