Eu-kri­tisk ma­ga­sin luk­ker

BT - - NYHEDER -

Det EU-kri­ti­ske må­neds­ma­ga­sin No­tat ud­kom­mer ef­ter ju­ni ik­ke la­en­ge­re på skrift ef­ter me­re end 40 år på mar­ke­det. Det frem­går af en pres­se­med­del­el­se fra ma­ga­si­net, som nu skif­ter spor. Ud­gi­ve­ren vil i ste­det fo­ku­se­re på at sam­le bor­ge­re til de­bat­mø­der og kon­fe­ren­cer samt ud­bre­de kend­ska­bet til dis­se.

»Et lil­le trykt me­die er ik­ke nok til at fin­de på løs­nin­ger på de sto­re pro­ble­mer i EU,« si­ger ansvars­ha­ven­de re­dak­tør Ras­mus Nør­lem Sø­ren­sen.

No­tat er ud­kom­met si­den 1973 og fle­re kend­te per­son­lig­he­der har bi­dra­get til el­ler re­di­ge­ret bla­det gen­nem ti­der­ne så­som for­fat­ter og de­bat­tør Eb­be Klø­ve­dal Reich, EU-par­la­ments­med­lem for først Fol­ke­be­va­e­gel­sen mod EF og si­den Ju­ni­be­va­e­gel­sen Jens Pe­ter Bon­de og EU-korrespondent for DR Ole Ry­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.