’Ali’-sku­e­spil­ler skal ba­e­re ki­sten

BT - - NYHEDER -

AF­SKED Da spil­le­fil­men ’Ali’ blev vist i bi­o­gra­fer­ne i 2001, gav det et ind­blik i, hvor­dan den kend­te bok­ser Muham­mad Ali hav­de op­byg­get sin stor­slå­e­de kar­ri­e­re. Fle­re af Hol­lywoods stør­ste stjer­ne med­vir­ke­de i fil­men, og ho­ved­rol­len som Muham­mad Ali blev spil­let af Will Smith, der se­ne­re blev no­mi­ne­ret til en Oscar for sin pra­e­sta­tion. Nu af­slø­rer fle­re me­di­er, at den 47-åri­ge sku­e­spil­ler, der fik sit gen­nem­brud i tv-se­ri­en ’Rap Fyr i L.A.’, ik­ke kun kom­mer til at hyl­de den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster i sva­er­va­egt i ’Ali’-fil­men. Will Smith spil­ler og­så en helt spe­ci­el rol­le i Muham­mad Alis be­gra­vel­se, som fin­der sted 10. ju­ni i bok­se­stjer­nens hjem­by Lou­isvil­le i Ken­tucky. Fest på fast­foodre­stau­rant Iføl­ge det ame­ri­kan­ske me­die Pe­op­le Ma­ga­zi­ne skal ’I Am Le­gend’-stjer­nen sam­men med ot­te af Muham­mad Alis ven­ner og fa­mi­lie­med­lem­mer, her­i­blandt bok­se­part­ne­ren Len­nox Lewis, ba­e­re ki­sten un­der be­gra­vel­sen.

Ef­ter me­di­er­ne brag­te den tri­ste nyhed om, at den be­røm­te bok­ser var gå­et bort, har fle­re ken­dis­ser be­gra­edt hans død på de so­ci­a­le me­di­er. 47-åri­ge Will Smith var og­så hur­tig til at skri­ve en hyl­dest til af­dø­de Muham­mad Ali på sin Fa­ce­book­pro­fil.

»Du ryste­de ver­den. Min men­tor og min ven. Du aen­dre­de mit liv. Hvil i fred,« skrev Will Smith på Fa­ce­book.

Når be­gra­vel­sen slut­ter vil der ef­ter­føl­gen­de bli­ve af­holdt en åben ce­re­mo­ni for of­fent­lig­he­den, som vil fin­de sted på fast­food re­stau­ran­ten KFC. Min men­tor og min ven. Du aen­dre­de mit liv. Hvil i fred Will Smith, sku­e­spil­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.