ADHD-RAM­TE FÅR FOR­KERT MEDICIN

BT - - NYHEDER -

SUNDHED skif­ter medicin til børn med ADHD – hvis be­hand­lin­gen ik­ke har va­e­ret ef­fek­tiv el­ler gi­ver for man­ge bi­virk­nin­ger – sti­ger be­hand­lings­ef­fek­ten med 40 pro­cent.

Al­li­ge­vel vi­ser et re­gi­ster­stu­die fo­re­ta­get af blandt an­det Sta­tens Se­rum In­sti­tut og Syd­dansk Uni­ver­si­tet, at 93 pro­cent af den dan­ske me­di­cin­ske be­hand­ling af ADHD ud­gø­res af én ty­pe medicin, nem­lig met­hylp­he­ni­dat-pra­e­pa­ra­ter, og­så kendt som Ri­ta­lin.

»Det nor­ske stu­die på­vi­ser, at af­prø­ver man til­stra­ek­ke­lig man­ge pra­e­pa­ra­ter, kan man i de fle­ste til­fa­el­de fin­de no­get, der er ef­fek­tivt,« be­kra­ef­ter bør­ne- og un­gep­sy­ki­a­ter og over­la­e­ge Ti­ne Hou­mann fra Re­gion Ho­vedsta­dens Psy­ki­a­tri, Bør­ne og ung­doms­psy­ki­a­trisk Cen­ter.

Net­op derfor står Ti­ne Hou­mann i spid­sen for en ar­bejds­grup­pe, der net­op nu er i gang med at la­ve nye let­for­stå­e­li­ge ret­nings­linjer til de psy­ki­a­te­re, der etab­le­rer ADHD­be­hand­lin­gen.

»Vi an­be­fa­ler sta­dig met­hylp­he­ni­dat som første­valg, men vo­res ret­nings­linjer skul­le ger­ne gø­re det me­get nem­me­re for spe­ci­al­la­e­ger at skif­te pra­e­pa­rat, hvis det pri­ma­e­re pra­e­pa­rat ik­ke vir­ker. Den vi­den skal bli­ve me­get me­re ud­bredt, end den er i dag.« Ved for lidt Jakob Ør­n­berg me­ner, at la­e­ger og psy­ki­a­te­re ved for lidt om skra­ed­der­sy­et ADHD-be­hand­ling:

»Knowhow til at kun­ne be­hand­le patienterne or­dent­ligt er me­get svin­gen­de sta­dig­va­ek. Der er alt for stor va­ri­a­tion i be­hand­lings­til­bud­de­ne. Der er brug for opkva­li­fi­ce­ring af be­hand­lings­ste­der.«

Når psy­ki­a­te­re al­li­ge­vel of­test ud­skri­ver Ri­ta­lin og an­dre met­hylp­he­ni­dat­pra­e­pa­ra­ter mod ADHD, skyl­des det, at Sund­heds­sty­rel­sens kli­ni­ske ret­nings­linjer kra­e­ver, at met­hylp­he­ni­dat er la­e­gens første­valg. Bå­de som ADHD-be­hand­ler og -for­sker kan Ti­ne Hou­mann se for­nuf­ten i det:

»Met­hylp­he­ni­dat er det mest gen­nem­prø­ve­de pra­e­pa­rat, som har va­e­ret be­nyt­tet si­den mid­ten af det for­ri­ge år­hund­re­de. Dét er vig­tigt, når man be­hand­ler børn og un­ge,« un­der­stre­ger Ti­ne Hou­mann.

Først når første­valgs­me­di­ci­nen er af­prø­vet og ik­ke vir­ker, kan la­e­gen or­di­ne­re an­dre pra­e­pa­ra­ter.

Den me­di­cin­ske be­hand­ling af ADHD er ste­get eks­plo­sivt i Dan­mark. I pe­ri­o­den 1999-2013 er an­tal­let af børn, der får pil­ler mod ADHD, ste­get 1.800 pro­cent, mens det for voks­ne er ste­get 3.000 pro­cent, hvil­ket sva­rer til, at 21.000 voks­ne danskere og 1,4 pro­cent af al­le dan­ske børn fik medicin mod ADHD i 2013. Det vi­ser tal fra Ro­ck­wool Fon­dens Forsk­nings­en­hed.

Det re­el­le an­tal ADHD-ram­te i Dan­mark er dog me­get hø­je­re. Iføl­ge ADHD-for­e­nin­gen vi­ser un­der­sø­gel­ser, at op mod fi­re pro­cent af al­le danskere har ADHD, sva­ren­de til me­re end 200.000. Bi­virk­nin­ger Når man­ge går ube­hand­le­de rundt, skyl­des det, at de er udi­ag­nosti­ce­ret el­ler ik­ke øn­sker be­hand­ling.

Me­di­cinsk be­hand­ling kan gi­ve bi­virk­nin­ger som ned­sat ap­pe­tit, søvn­be­sva­er, ma­ve­s­mer­ter, ho­ved­pi­ne og svim­mel­hed, li­ge­som ri­ta­lin og lig­nen­de pra­e­pa­ra­ter kan va­e­re af­ha­en­gig­heds­ska­ben­de og iføl­ge et dansk stu­die fra 2014 for­dob­ler børns ri­si­ko for at få pro­ble­mer med hjer­tet.

Men Jakob Ør­n­berg me­ner dog ik­ke, at man skal va­e­re ban­ge for at la­de sig selv el­ler sit barn be­hand­le me­di­cinsk:

»Man­ge pa­tien­ter har en sva­ert forvra­en­get for­doms­fuld hold­ning til me­di­ci­nen, som ik­ke pas­ser til vir­ke­lig­he­den. Man­ge un­der­sø­gel­ser vi­ser, at bi­virk­nin­ger ge­ne­relt ik­ke er sa­er­lig pro­ble­ma­ti­ske. Og det er et fak­tum, at ri­si­ko­en ved ik­ke at la­de sig be­hand­le er stør­re end ved be­hand­ling.«

Un­der­sø­gel­ser vi­ser nem­lig og­så, at ri­si­ko­en for død, mis­brug, kri­mi­na­li­tet, dår­lig ud­dan­nel­se og so­ci­al eks­klu­sion fal­der mar­kant med me­di­cinsk be­hand­ling af ADHD.

Men det for­ud­sa­et­ter den ret­te skra­ed­der­sy­e­de be­hand­ling, un­der­stre­ger Jakob Ør­n­berg:

»Li­ge­som man skal gå med bril­ler re­sten af li­vet, skal man­ge og­så ta­ge ADHD-medicin livslangt. Derfor er det va­e­sent­ligt, at man fin­der den be­hand­ling, der vir­ker bedst og har fa­er­re­st bi­virk­nin­ger,« for­kla­rer Jakob Ør­n­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.