Kron­prin­sen skød Sko­le OL i gang

BT - - NYHEDER -

KON­KUR­REN­CE De kom­men­de da­ge skal 8.000 ele­ver fra he­le lan­det lø­be, sprin­ge og ka­ste sig til me­dal­jer i det­te års fi­na­ler i Sko­le OL. Og i går var det lan­dets 4. klas­ser, der blev skudt i gang af sel­ve­ste kron­prins Fre­de­rik. »I er kom­met fra na­er og fjern, og der er in­gen und­skyld­ning for ik­ke at gi­ve den en skal­le i dag. I har vej­ret med jer. I skal ik­ke hol­de var­men i dag. I skal ta­en­ke på at yde det bed­ste. I må ha­ve en rig­tig god dag og ha­ve en god dag med hin­an­den,« sag­de Kron­prin­sen iføl­ge DR.

Kron­prin­sen blev i 2009 valgt som med­lem af den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité og har med eg­ne fy­si­ske pra­e­sta­tio­ner og­så vist sig som en rig­tig sport­s­mand. Og det er no­get, ele­ver­ne ser op til. Gla­e­der sig over ’af­smit­ning’ »Jeg bli­ver selv­føl­ge­lig glad over, at man kan vir­ke af­smit­ten­de på børn i den al­der. Det er nok for­bun­det med, at jeg selv dyr­ker me­get sport og bli­ver set i ak­ti­ve sam­men­ha­en­ge,« si­ger han til DR.

Da der først var fy­ret op un­der OL-il­den, gik det el­lers løs i alt fra la­eng­despring til ha­ek­ke­løb, mens klas­se­kam­me­ra­ter­ne hep­pe­de fra til­sku­er­plad­ser­ne.

Fi­na­ler­ne kø­rer ugen ud. I dag er det 5. klas­ser­nes tur til at dy­ste, mens 6. og 7. klas­ser­ne dy­ster tors­dag og fre­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.