’Det hjalp først ef­ter fle­re for­søg’

BT - - NYHEDER -

ADHD Han star­te­de på 54 mil­li­gram cen­tralsti­mu­le­ren­de medicin. Ef­ter en pe­ri­o­de steg han til 72 mil­li­gram. »Men der ske­te ik­ke rig­tig no­get,« forta­el­ler Jes­per Jen­sen fra År­hus.

Ef­ter 37 år, hvor han ef­ter eget ud­sagn hav­de kørt med 180 ki­lo­me­ter i ti­men ud ad en lan­de­vej uden at se fa­re­sig­na­ler­ne, fik den tid­li­ge­re slag­ter­me­ster en­de­lig di­ag­no­sen ADHD.

Ef­ter en tur hos egen la­e­ge og et la­en­ge­re ud­red­nings­for­løb be­gynd­te han helt ef­ter bo­gen på det cen­tralsti­mu­le­ren­de mid­del Con­cer­ta, der hø­rer til den me­di­cin­ty­pe, som iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sen skal prø­ves af før alt an­det.

»Vi prø­ve­de fle­re do­ser af, men jeg føl­te ik­ke rig­tig, at der ske­te no­get. Til sidst var jeg op­pe på 108 mil­li­gram,« forta­el­ler Jes­per Jen­sen:

»Men jeg var sta­dig i min egen lil­le oste­klok­ke.«

Han be­skri­ver for­lø­bet med at fin­de den ret­te be­hand­ling som at ’le­de ef­ter no­get – jeg ved ba­re ik­ke hvad’.

For han har he­le sit liv kun kendt til én til­stand. Nem­lig fø­lel­sen af al­tid at ham­re di­rek­te igen­nem bjer­get i ste­det for at ta­en­ke sig om og kø­re udenom. Al­ko­hol som medicin »Jeg har al­tid haft me­get hø­je tan­ker om mig selv. At jeg kun­ne det he­le. Jeg hav­de in­gen si­tu­a­tions­for­nem­mel­se. Jeg var en dob­belt­dam­per. Kun­ne nemt ha­ve fem af­ta­ler på sam­me tid. Uden at over­hol­de en ene­ste af dem,« for­kla­rer Jes­per Jen­sen om li­vet før di­ag­no­sen, hvor han og­så brug­te al­ko­hol som selv­me­di­ci­ne­ring.

»Jeg var me­get usta­bil i al­le aspek­ter af mit liv. Ar­bej­de, ka­e­re­ster, mis­brug og øko­no­mi. Min hjer­ne var så højt kø­ren­de he­le ti­den, at jeg var helt ek­stremt stres­set,« for­kla­rer han.

Derfor blev han gen­tag­ne gan­ge fy­ret fra jobs blandt an­det som slag­ter og slag­ter­me­ster.

Først da en ve­nin­de til sidst sag­de: ”Du ta­e­sker der­u­dad, mand. Du har da ADHD”, faldt tiø­ren. Der­ef­ter di­ag­no­sen og så rej­sen mod den ret­te be­hand­ling.

Ef­ter at ha­ve prø­vet fle­re for­skel­li­ge do­ser af den sam­me medicin fo­re­slog hans psy­ki­a­ter selv, at Jes­per Jen­sen skif­te­de pra­e­pa­rat. Det blev pra­e­pa­ra­tet Strat­te­ra, der iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sen først må gi­ves som an­detvalg. Ef­ter fle­re for­søg med øget do­sis, ram­te be­hand­lin­gen plet. Ro på »Fra at ha­ve kørt di­rek­te igen­nem bjer­get uden at se fa­re­sig­na­ler­ne, er der nu kom­met me­re ro på i mit ho­ved. Jeg kan stand­se op og ta­en­ke over tin­ge­ne. Jeg kan lyt­te og la­de an­dre kom­me med bud på, hvor­dan jeg skal hånd­te­re si­tu­a­tio­ner,« forta­el­ler Jes­per Jen­sen, der og­så går til sam­ta­ler med en psy­ko­log en gang om ugen. For­an­drin­gen fra før til nu be­skri­ver han så­le­des:

»Jeg er ved at fin­de mit in­dre jeg. For før­ste gang i mit liv.«

DEN NYE ADHD-MEDICIN Der er ge­ne­relt to sto­re grup­per medicin in­den for ADHD-be­hand­ling. Den stør­ste er grup­pen af cen­tralsti­mu­le­ren­de medicin, her­un­der Ri­ta­lin, som på­vir­ker man­ge om­rå­der i hjer­nen og kan mis­bru­ges, hvis de ta­ges i for­ker­te do­ser. Den an­den grup­pe be­står af ik­ke­sti­mu­le­ren­de pra­e­pa­ra­ter, som fo­re­lø­bigt kun ud­gø­res af to pra­e­pa­ra­ter: ato­moxe­tin (Strat­te­ra) og gu­an­fa­cin (In­tu­niv). Her er ef­fek­ten la­en­ge­re tid om at sa­et­te ind. Den hyp­pigst an­vend­te medicin vir­ker, kort tid ef­ter man har ta­get det og så et vist an­tal ti­mer frem, hvil­ket of­te be­ty­der, at man skal ta­ge det man­ge gan­ge dag­ligt. Der er kom­met ny­e­re pra­e­pa­ra­ter på mar­ke­det, hvor virk­nin­gen er la­en­ge om at ind­tra­e­de, til gen­ga­eld vir­ker det he­le døg­net, så man kun be­hø­ver ta­ge me­di­ci­nen én gang dag­ligt. Al medicin kan gi­ve bi­virk­nin­ger, men der er sto­re for­skel­le på, hvor føl­som­me men­ne­sker er for bi­virk­nin­ger­ne. ADHD-medicin gi­ver of­te ned­sat ap­pe­tit og kan gi­ve let for­hø­jet blod­tryk og puls. Nog­le op­le­ver søvn­for­styr­rel­ser el­ler trist­hed. Der er en stor sand­syn­lig­hed for, at dis­se bi­virk­nin­ger mind­skes, hvis man fin­der det rig­ti­ge pra­e­pa­rat for den en­kel­te pa­tient.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.