Na­to-øvel­se tir­rer

BT - - NYHEDER -

KRIGSSPIL

Rus­si­ske mi­li­ta­e­re eks­per­ter si­ger til avi­sen Neza­vi­si­maya Ga­ze­ta, at øvel­sen er en pro­vo­ka­tion. Sam­me ord­valg an­vend­te den rus­si­ske am­bas­sa­dør i Dan­mark, Mik­hail Va­nin, fre­dag over­for Ber­ling­s­ke.

Am­bas­sa­dø­ren af­vi­ser dog, at rus­ser­ne vil re­a­ge­re ag­gres­sivt og sva­re igen med en fjendt­lig mi­li­ta­er ma­nøv­re, da det kan dra­ma­ti­se­re si­tu­a­tio­nen og frem­kal­de en kri­se. Det øn­sker rus­ser­ne ik­ke, ha­ev­der Mik­hail Va­nin.

Na­to-øvel­sen bli­ver den stør­ste si­den af­slut­nin­gen af den kol­de krig i 1989. Den fal­der i to de­le. Mens ame­ri­kan­ske flå­de- og fly­en­he­der tra­e­ner land­gangs­ma­nøv­rer fle­re ste­der i øster­sø­om­rå­det, del­ta­ger an­dre 30.000 Na­to­sol­da­ter fra 24 lan­de i et krigsspil på polsk jord støt­tet af et stort an­tal kamp­vog­ne.

For­må­let med den kom­bi­ne­re­de fly- og flå­deø­vel­se er blandt an­det at tra­e­ne sam­ar­bej­det med fin­ske styr­ker, hvil­ket er nyt i Na­to-sam­men­ha­eng. Ven­ter på mod­svar Fle­re dan­ske mi­li­ta­e­re eks­per­ter for­ven­ter imid­ler­tid, at Ruslands pra­esi­dent Pu­tin kom­mer med et pas­sen­de mod­svar.

For­hen­va­e­ren­de bri­ga­de­ge­ne­ral Mi­cha­el Hes­sel­holt Clem­me­sen be­grun­der det med, at Pu­tin af in­den­rigs­po­li­ti­ske år­sa­ger er af­ha­en­gig af at stå som den sta­er­ke mand.

»Han bli­ver nødt til at kom­me med et mod­svar. Hvor­når og hvor­dan er umu­ligt at sva­re på. Om det bli­ver op­rust­ning på det nu­k­lea­re om­rå­de, deploy­e­ring af ek­stra ra­ket­ter til Ka­li­nin­grad el­ler no­get ved Mol­d­ova ved vi ik­ke. Han skal vi­se, at han har ini­ti­a­ti­vet. Han kan ik­ke bli­ve ved med at va­e­re pas­siv. Det går ik­ke, for det er ik­ke det bil­le­de han har brug for i Rusland,« si­ger han. Mod­tra­ek fra Pu­tin Lek­tor Pe­ter Vig­go Jakob­sen, For­svar­sa­ka­de­mi­et, er enig i, at Pu­tin er nødt til at kom­me med et mod­tra­ek.

»Ja, det er han jo lidt. Han er nødt til at ha­e­ve om­kost­nin­ger­ne ved at gen­nem­fø­re en sådan øvel­se. Men det vil ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.