’ ’

BT - - DEBAT -

EU har be­va­e­get sig i hvad kon­se­kven­ser­ne

en ret­ning, hvor ved, at bri­ter­ne stem­mer for at for­la­de EU, vil va­e­re, for­di der så ef­ter­føl­gen­de får vi i form

be­folk­nin­gen ik­ke skal va­e­re en lang for­hand­ling af de po­li­ti­ske kon­se­kven­ser. Bri­ter­ne om­kring den frem­ti­di­ge re­la­tion la­en­ge­re ser, at er vo­res al­li­e­re­de i EU og er of­te mel­lem EU og Stor­bri­tan­ni­en. Det ud­slags­gi­ven­de i for­hand­lin­ger – bå­de

det gi­ver me­ning mest sand­syn­li­ge er dog, at bri­ter­ne i kam­pen mod pro­tek­tio­nis­me og for bli­ver i sam­ar­bej­det om det in­dre mar­ked, li­ge­som fri­han­del. Vi er i Dan­mark en lil­le åben øko­no­mi og Nor­ge og Schweiz er det i dag. Det er øko­no­misk set har stort be­hov for fri­han­del. Hvis bri­ter­ne for­la­der det vig­tig­ste for Dan­mark, for så kan vi fort­sa­et­te med EU, fryg­ter jeg, at vi vil se me­re stats­støt­te, og det vil at eks­por­te­re til Stor­bri­tan­ni­en. med­fø­re, at der ik­ke er li­ge kon­kur­ren­ce for dan­ske

virk­som­he­der.

VI VED IK­KE,

der har det stør­ste pro­blem. EU har be­va­e­get sig i en ret­ning, hvor be­folk­nin­gen ik­ke la­en­ge­re ser, at det gi­ver me­ning – EU har spil­let fal­lit. Det er EU selv, der har skabt så stor en ma­eng­de bu­reau­kra­ti og en man­gel på de­mo­kra­ti, så med­lem­slan­de­ne be­gyn­der at fal­de fra. Hvis bri­ter­ne mel­der sig ud, skal folk i Bruxel­les be­nyt­te lej­lig­he­den til at kig­ge in­dad og se på, hvor­for folk ik­ke la­en­ge­re tror på pro­jek­tet. Jeg øn­sker et an­det EU, end vi ser i dag, og det her er

DET ER EU, DEN STØR­STE REGNING

bri­ter­nes egen af­gø­rel­se, men jeg hå­ber, de bli­ver og ka­em­per for re­for­mer i ste­det for at for­la­de uni­o­nen. Det er al­tid nemt at sky­de skyl­den vi­de­re på EU, men når man ik­ke kan fin­de løs­nin­ger på f.eks. flygt­nin­ge- og mi­grant­kri­sen i øje­blik­ket, så er det jo ik­ke EU, der ik­ke kan fin­de ud af, hvad de vil, men der­i­mod de en­kel­te lan­des re­ge­rings­che­fer.

DET ER SELV­FØL­GE­LIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.