Ja, et nej vil mind­ske vo­res ind­fly­del­se

BT - - DEBAT -

BENDT BENDTSEN

ska­det bå­de øko­no­misk og po­li­tisk. Der er al­le­re­de nu øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser, og in­ve­ste­rin­ger­ne i de dan­ske virk­som­he­der, der har for­ret­ning i Stor­bri­tan­ni­en, vil fal­de. Det er ik­ke ba­re no­get, jeg si­ger, men no­get samt­li­ge øko­no­mer på­pe­ger. Mar­ke­det vil re­a­ge­re ne­ga­tivt, og det pres kom­mer vi og­så til at ma­er­ke i Dan­mark – bå­de øko­no­misk og i for­hold til mi­ste­de ar­bejds­plad­ser. Bri­ter­ne kan ik­ke få en af­ta­le, der lig­ner Nor­ges, for­di Nor­ge har fri be­va­e­ge­lig­hed, og det er jo net­op det, bri­ter­ne ka­em­per imod.

DAN­MARK VIL BLI­VE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.