Kan Støj­berg hø­re dig?

BT - - DEBAT -

Fol­ke­tin­gets Ud­valg for For­ret­nings­or­den an­be­fa­ler, at der er en frist på fi­re uger for hø­rings­svar til lov­for­slag, men DR har af­da­ek­ket, at ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg har ha­stet ot­te ud af ni love om ud­la­en­din­ge gen­nem Fol­ke­tin­get. Fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner er kri­ti­ske.

Ud­vik­lin­gen har sat sig som en uhen­sigts­ma­es­sig kis­sejav-sy­ge, der har få­et fat i de se­ne­ste dan­ske re­ge­rin­ger

PO­LI­TISK INTERESSEVARETAGELSE ER et vir­var af in­ter­es­ser, re­la­tio­ner og stra­te­gi­er an­lagt på at på­vir­ke be­slut­nin­ger – helst før de tra­ef­fes. Nog­le kø­ber sig til pro­fes­sio­nel hja­elp, an­dre har så god en sag el­ler re­pra­e­sen­te­rer så in­ter­es­sant en grup­pe el­ler in­ter­es­se, at de al­tid vil bli­ve hørt, og så er der en hel mas­se le­gi­ti­me ind­ven­din­ger mod kom­men­de lov­giv­ning, som al­drig får et ben til jor­den, hver­ken med det ek­si­ste­ren­de hø­rings­sy­stem el­ler gen­nem lob­by-ar­bej­de. VIRK­SOM­HE­DER OG OR­GA­NI­SA­TIO­NER bru­ger oce­a­ner af tid på at skri­ve hø­rings­svar, når re­ge­rin­gen sen­der et lov­for­slag i hø­ring. Og man må na­tur­lig­vis for­ven­te at mi­ni­ste­ren på om­rå­det ken­der dem, og at de MFe­re fra an­dre par­ti­er, der ar­bej­der med lov­for­sla­get, har la­est sva­re­ne. Men sand­he­den er of­te, at det er spild­te kra­ef­ter, for po­li­ti­ker­ne ken­der ind­ven­din­ger­ne på for­hånd, er ue­ni­ge i dem, og en stor del va­el­ger man at se bort fra, for­di – hvor der hand­les, der spil­des. I 2015, VAR bl.a. Dansk Er­hverv kri­tisk over for de kor­te fri­ster: »Det bur­de va­e­re mu­ligt for em­beds­ap­pa­ra­tet i langt hø­je­re grad at over­hol­de i hvert fald mini­mum­s­kra­vet på 20 ar­bejds­da­ge. Når det kun sker i halv­de­len af til­fa­el­de­ne, så sy­nes det me­re sy­ste­misk, når det er for­hold, som er umu­li­ge for em­beds­ap­pa­ra­tet at ta­ge hånd om,« sag­de Ge­ert Lai­er Chri­sten­sen, un­der­di­rek­tør i Dansk Er­hverv til net­a­vi­sen al­tin­get.dk. Og for ny­lig for­tal­te An­dreas Kamm, der er ge­ne­ral­se­kre­ta­er i Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp, at han over­ve­jer, om det over­ho­ve­det kan be­ta­le sig at kom­me med ind­ven­din­ger til lov­for­slag. Han har ud­talt til Avi­sen, at »det er år­ti­er si­den, at vi skab­te en aen­dring med et hø­rings­svar.« MAN FOR­STÅR GODT, at po­li­ti­ker­ne Søs Ma­rie Serup, Ven­stre får med 16,6 pct. den la­ve­ste til­slut­ning si­den Gre­ens Ana­ly­se­in­sti­tuts før­ste me­nings­må­ling i 1990. Hvor­for?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.