Et glas ka

BT - - NYHEDER -

»Det er en over­ra­skel­se for de fle­ste, at ka­me­len over­ho­ve­det er et mal­ke­dyr. Men det er den alt­så. Og end­da et prak­tisk et af slagsen, da ka­me­len kan tå­le for­hold, som man­ge an­dre dyr ik­ke vil­le over­le­ve,« si­ger pro­fes­sor fra DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet Egon Bech Han­sen. Im­port fra Etio­pi­en Ka­mel­ma­el­ken im­por­te­res fra Etio­pi­en un­der nav­net Ka­mel­ma­elk by Ca­me­li­cious. Det er den 31-åri­ge iva­er­ksa­et­ter Per­nil­le Lyk­ke, der har sik­ret sig ene­ret­ten til im­port af ka­mel­ma­elk til Dan­mark fra den ene­ste EU-god­kend­te ka­mel­farm i Du­bai, der har over 4.000 ka­me­ler.

I USA og Eng­land har man al­le­re­de i fle­re år lab­bet den ekso­ti­ske ma­el­ke­ty­pe i sig, da den ef­ter si­gen­de in­de­hol­der me­re C-vi­ta­min, jern og uma­et­te­de fedt­sy­rer end al­min­de­lig ko­ma­elk.

For­ta­le­re for ka­mel­ma­el­ken me­ner, at det er det nye ’su­per­food’, og ha­ev­der end­da, at ma­el­ken fra de to-pu­k­le­de dyr kan bru­ges som kur mod en lang ra­ek­ke syg­dom­me, blandt an­det kra­eft.

Man skal dog ik­ke nød­ven­dig­vis for­ven­te no­gen ef­fekt ved at ha­el­de ka­mel­ma­elk i kaf­fen el­ler over si­ne cor­n­fla­kes, un­der­stre­ger Egon Bech Han­sen.

»Der har va­e­ret for­sket i ko­ma­elk i 200 år, så den vi­den, vi har om ma­elk 29 år, født i Sve­ri­ge og bor i Kø­ben­havn, fre­elan­ce yo­ga­la­e­rer og kom­po­nist. Ga­et­te­de rig­tigt på al­le tre dyr. fra kø­er, er sa­er­de­les vel­do­ku­men­te­ret. Den forsk­ning, vi har på ka­mel­ma­elk, sva­rer kun til en brøk­del af det, så der er ik­ke na­er så tung do­ku­men­ta­tion,« si­ger Egon Bech Han­sen, der i sam­ar­bej­de med Da­ni­da i fle­re år har ar­bej­det på at ud­vik­le og frem­me kva­li­te­ten af ka­mel­ma­elks­pro­duk­tio­nen i Etio­pi­en. Ma­el­ke­al­ler­gi Sel­ve sam­men­sa­et­nin­gen af ma­el­ken er dog ef­ter­hån­den vel­do­ku­men­te­ret, og her bli­ver det in­ter­es­sant. I ka­mel­ma­elk, der på man­ge må­der lig­ner og har sam­me na­e­rings­va­er­di som ko­ma­elk, er sam­men­sa­et­nin­gen af pro­te­i­ner nem­lig an­der­le­des end i ko­ma­elk. Derfor vil der va­e­re ma­el­ke­al­ler­gi­ke­re,

»Ka­mel­ma­el­ken er me­get sød i det. Og så sy­nes jeg fak­tisk, at den har en lil­le bis­mag af sand. Må­ske er det, for­di ka­me­ler le­ver, hvor de gør. Jeg vil­le til en­hver tid va­el­ge at drik­ke ko­ma­elk, men det er nok, for­di det er den smag, man er vant til. Og så på grund af pri­sen. Jeg har slet ik­ke råd til at kø­be så dyr ma­elk.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.