Be­tjent ud­van­dre­de fra ret­ten in­den dom

BT - - NYHEDER -

sim­pelt­hen ik­ke psy­kisk klar li­ge nu,« si­ger Lin­da Som­mer. Alt for fa­mi­li­a­er Iføl­ge an­kla­ger Anja Lund Li­in har be­tjen­ten for­sømt si­ne op­ga­ver, da hun gen­tag­ne gan­ge har hjul­pet en ar­re­stant med til­knyt­ning til Ban­di­dos-mil­jø­et til at få be­søg fra på­rø­ren­de uden at føl­ge reglerne. Hun ar­ran­ge­re­de bå­de be­søg fra den gravi­de ka­e­re­ste og hans far. Hun sør­ge­de og­så for, at ar­re­stan­ten via en vi­deo­te­le­fon­sam­ta­le kun­ne føl­ge med, da ka­e­re­sten skul­le fø­de i maj 2015.

»Hun fik et alt for fa­mi­li­a­ert for­hold til dem. Det er sik­kert en god ger­ning, men ar­re­stan­ten er en del af en højs­pa­endt Ban­di­dos-sag. Derfor er po­li­ti­et nødt til at vi­de, hvem han er i kon­takt med,« sag­de Anja Lund Li­in iføl­ge Ritzau i sin pro­ce­du­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.