Pind fan­get i na­zi-tvist

BT - - NYHEDER -

GRUNDLOVSTALE at ha­ev­de, at Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet som sel­skab — el­ler sel­ska­bets for­mand — skul­le støt­te syns­punk­ter om deporta­tion,« skri­ver Sø­ren Pind på Fa­ce­book.

»Jeg kan kon­sta­te­re, at en pa­ne­list på mø­det ud­tryk­te, at man måt­te kun­ne ha­ve en dis­kus­sion om em­net. Men støt­te til deporta­tion kan man hver­ken ta­ge sel­ska­bet el­ler for­man­den til ind­ta­egt for, og jeg skal be­kla­ge, hvis no­gen er ble­vet bi­bragt den op­fat­tel­se. Mit eget syns­punkt frem­går af ta­len,« fort­sa­et­ter han.

Und­skyld­nin­gen kom­mer ef­ter en di­rek­te kla­ge fra Ka­tri­ne Win­kel Holm, som var ra­sen­de grund­lovs­dag om ef­ter­mid­da­gen. ’Du hø­rer fra os’ Hun ind­led­te med at spør­ge Sø­ren Pind på Fa­ce­book, om det ’kun­ne va­e­re rig­tigt, han nu igen snak­ke­de om en klang af tog­vog­ne i for­bin­del­se med Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet’.

»Det kan du tro,« lød det ka­ekt fra Pind, der ved­lag­de et link til sin grundlovstale.

»Du hø­rer fra os,« lød det fra Ka­tri­ne Win­kel Holm, der der­ef­ter skrev føl­gen­de: »Man skal hø­re me­get, før ører­ne fal­der af. Sø­ren Pind si­ger net­op ik­ke, at Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet er at sam­men­lig­ne med na­zi­ster, men ska­ber al­li­ge­vel en kon­tekst, hvor til­hø­re­ren selv kan få brik­ker­ne til at fal­de på plads. Det er dybt us­ma­ge­ligt og ik­ke en mi­ni­ster va­er­digt. Det var hel­ler ik­ke en mi­ni­ster va­er­digt, da Sø­ren Pind før­ste gang kol­por­te­re­de dis­se me­get uhel­di­ge be­tyd­nin­ger i for­bin­del­se med et in­ter­view i We­e­ken­da­vi­sen til­ba­ge i 2010. Den­gang re­fe­re­re­de han — som ud­vik­lings­mi­ni­ster — sam­me halv­kva­e­de­de vi­se fra be­meld­te mø­de,« skrev Ka­tri­ne Win­kel Holm.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har der si­den va­e­ret en pri­vat mail­kor­re­spon­dan­ce mel­lem Pind og Win­kel Holm, som før­te til Pinds und­skyld­ning.

Ka­tri­ne Win­kel Holm er nu fal­det ned ef­ter Sø­ren Pinds und­skyld­ning, der bå­de er på Fa­ce­book og på Justits­mi­ni­ste­ri­ets hjem­mesi­de, og har derfor in­gen yder­li­ge­re kom­men­ta­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.