Pla­kat­strid før­te til fle­re be­sø­gen­de i Cir­kus Are­na i Var­de

BT - - NYHEDER -

Det var na­er­mest et cir­kus i sig selv, da Cir­kus Are­na og Var­de Kom­mu­ne var op­pe at top­pes over, hvor i by­en der måt­te ha­en­ge pla­ka­ter, når dron­ning Mar­gret­he skul­le til by­en.

Men det ser ud til, at Cir­kus Are­na har nydt godt af dis­kus­sio­ner­ne, som fyld­te i me­di­er­ne.

Der kom nem­lig langt fle­re pu­bli­kum­mer til fo­re­stil­lin­gen i by­en i søn­dags, end der gjor­de sid­ste år.

Fak­tisk er Var­de den by på tur­néen med størst pu­bli­kums­frem­gang i år, si­ger Klaus Jo­chum­sen, der er tur­né­chef i Cir­kus Are­na, til DR Syd.

»På trods af ba­gen­de sol og he­debøl­ge, så gik vi 12-13 pro­cent frem. Man kun­ne el­lers godt fo­re­stil­le sig, at man­ge valg­te at ta­ge en tur på stran­den den dag,« si­ger han.

Sa­gens ker­ne var, at Var­de Kom­mu­ne ik­ke vil­le ha­ve cir­kus­pla­ka­ter ha­en­gen­de på nog­le stra­ek­nin­ger, mens dron­ning Mar­gret­he be­søg­te by­en på sit som­mer­togt.

Den be­sked hav­de Cir­kus Are­na få­et på skrift al­le­re­de i vin­ter, men op­da­ge­de det først tre uger før. På det tids­punkt var pla­ka­ter­ne ha­engt op, og cir­kus­set na­eg­te­de at pil­le pla­ka­ter­ne ned.

Pla­ka­ter­ne fik mas­ser af om­ta­le, og man­ge tog Cir­kus Are­nas par­ti i de­bat­ten.

»Det var vi ret til­fred­se med, og vi prø­ve­de selv ak­tivt at hol­de liv i hi­sto­ri­en,« si­ger Klaus Jo­chum­sen.

Var­de Kom­mu­ne end­te med at be­ta­le for ned­tag­nin­gen af de pla­ka­ter, der hang på Dron­nin­gens ka­re­t­ru­te. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.