Fra ne­ger til sort afri­ka­ner

BT - - NYHEDER -

NE­GER/AFRI­KA­NER Er ’ne­gre’ og ’hot­ten­tot­ter’ vel­kom­ne på dan­ske mu­se­er? BT har sendt spørs­må­let for­bi smags­dom­me­ren over dem al­le, Adri­an Lloyd Hug­hes, der er va­ert på DR K-pro­gram­met Kul­turRå­det, og som tid­li­ge­re stod i spid­sen for pro­gram­met Smags­dom­mer­ne, hvor han an­meld­te og dis­ku­te­re­de kunst og kul­tur sam­men med tre skif­ten­de dan­ske kul­tur­per­son­lig­he­der.

På Sta­tens Mu­se­um for Kunst i Kø­ben­havn har man aen­dret be­skri­vel­ser­ne på 14 va­er­ker samt til­fø­jet nye tit­ler for at und­gå, at or­de­ne ’ne­ger’ og ’hot­ten­tot’ stø­der vis­se be­folk­nings­grup­per.

Og det er iføl­ge DR-va­er­ten helt fint.

»Jeg sy­nes, at det er okay, at man går sådan nog­le ting igen­nem og gør no­get ved det, der kan op­fat­tes som sta­er­kt stø­de­n­de,« si­ger han.

Blandt an­det skif­ter Ka­rel van Man­ders ma­le­ri, der tid­li­ge­re hed ’Ne­ger­ho­ved’, nu navn til ’Ho­ved af en afri­ka­ner’. De ori­gi­na­le tit­ler vil sta­dig­va­ek va­e­re at fin­de un­der de nye.

Adri­an Lloyd Hug­hes me­ner imid­ler­tid ik­ke, at tit­len be­hø­ver va­e­re va­e­sent­lig for kun­sten og dets bud­skab, så han ser ik­ke no­get pro­blem.

»Et va­er­ks ti­tel be­hø­ver ik­ke at va­e­re en va­e­sent­lig del af va­er­ket. I René Ma­grit­tes ma­le­ri af en pi­be kal­det ’Det­te er ik­ke en pi­be’ er tit­len en va­e­sent­lig del af va­er­ket, da det er en del af hans idé om, at pi­pen ik­ke er vir­ke­lig. Det er jo ik­ke til­fa­el­det her med Ka­rel van Man­ders po­rtra­et, ’Ne­ger­ho­ved’. Han har nok ba­re kaldt det dét, for­di det var, hvad man sag­de. I dag si­ger man no­get an­det, og derfor sy­nes jeg ik­ke, det gør no­get, at man aen­drer det.« Sven­ske til­stan­de Sam­me for­stå­el­se er der ik­ke blandt po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg.

»Det er sven­ske til­stan­de. Det er jo nulstil­ling og ud­rens­ning af hi­sto­ri­en og for­ti­den. Det bry­der jeg mig ik­ke om,« si­ger den kon­ser­va­ti­ve Det er okay, at man går sådan nog­le ting igen­nem og gør no­get ved det, der kan op­fat­tes som sta­er­kt stø­de­n­de kul­tu­r­ord­fø­rer Na­ser Kha­der.

Hans so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske kol­le­ga Mo­gens Jen­sen ser det helt mod­sat.

»Vo­res sprog aen­drer sig he­le ti­den, og når ord bli­ver utids­sva­ren­de, så er­stat­ter man dem med nog­le nye. Det er en na­tur­lig ud­vik­ling, og det er det og­så i det her til­fa­el­de. Når du så skal for­mid­le til et pu­bli­kum, så bru­ger du det, der ga­el­der i dag. Det sy­nes jeg og­så er fint i for­hold til kunst,« si­ger han.

Den gar­ve­de kunst-con­nais­seur sam­lings- og forsk­nings­chef på mu­se­et Pe­ter Nør­gaard Lar­sen for­kla­rer, at mu­se­et har aen­dret nav­ne­ne på de 14 tit­ler, for­di der er ta­le om så­kald­te mu­se­umstit­ler og ik­ke om kunst­ner­nes ori­gi­na­le tit­ler.

»Vi aner ik­ke, hvad va­er­ker­ne har hed­det op­rin­de­ligt. Man­ge af dem har først få­et de­res ti­tel, fle­re hund­re­de år ef­ter de er la­vet — alt­så først når de er kom­met på mu­se­um, hvor nog­le mu­se­ums­in­spek­tø­rer og kunst­hi­sto­ri­ke­re har gi­vet dem en ti­tel,« si­ger han.

»Or­det ’ne­ger’ sy­nes jeg i det he­le ta­get ik­ke om. Må­ske hvis du er en af mi­ne na­e­re ven­ner, men det er enormt gra­en­se­over­skri­den­de og stø­de­n­de, hvis et til­fa­el­digt men­ne­ske si­ger det. Jeg vil­le hel­ler al­drig kal­de en per­son, jeg ik­ke var me­get ta­et med, no­get grimt.« »At man aen­drer det på mu­se­et, sy­nes jeg, er me­get fint. Og jeg sy­nes sådan set og­så, at det er fint, at det bli­ver ta­get op til de­bat. Jeg tviv­ler dog på, hvor me­get det i vir­ke­lig­he­den aen­drer på hvi­de dan­ske­res hold­ning til or­det. La­er i ste­det børn i sko­len og der­hjem­me fra, at det er et ord, der er grimt, og som sår­er an­dre — li­ge­som man og­så la­e­rer børn ik­ke at si­ge al­le mu­li­ge an­dre ord.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.