Ter­r­or­bom­be i turi­st­om­rå­de

BT - - NYHEDER -

TERROR En bom­be­eks­plo­sion ryste­de i går et cen­tralt om­rå­de i den tyr­ki­ske stor­by Istan­bul og dra­eb­te mindst 11 men­ne­sker og sår­e­de 38. Det op­ly­ser gu­ver­nø­ren i by­en, Va­sip Sa­hin. »Syv af de 11 dra­eb­te er po­li­ti­folk,« forta­el­ler han. Imens rap­por­te­rer nyheds­bu­reau­et AFP, at fi­re af de dra­eb­te er ci­vi­le.

Eks­plo­sio­nen ske­te na­er et bus­stop­pe­sted i det cen­tra­le di­strikt Vez­ne­ci­ler, som lig­ger na­er by­ens hi­sto­ri­ske kvar­ter, hvor der er man­ge turi­ster.

Iføl­ge lo­ka­le me­di­er var der ta­le om en fjernsty­ret bil­bom­be, der blev ud­løst, da en po­li­ti­bus kør­te for­bi. Ta­et på turist­mål Di­strik­tet Vez­ne­ci­ler er et for­ret­nings­om­rå­de og hjem­sted for Istan­buls uni­ver­si­tet. Det lig­ger ta­et på fle­re sto­re turist­mål som blandt an­det Den Sto­re Ba­s­ar.

Som en sik­ker­heds­for­an­stalt­ning luk­ke­de po­li­ti­et i går me­tro­sta­tio­nen Vez­ne­ci­ler.

Midt på ef­ter­mid­da­gen i går blev fi­re per­so­ner an­holdt. De mista­en­kes for at ha­ve med­vir­ket til eks­plo­sio­nen. In­gen har umid­del­bart ta­get an­sva­ret for at­ten­ta­tet. Men pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan pe­ger på, at det kan va­e­re den kur­di­ske op­rørsor­ga­ni­sa­tion PKK, som står bag. An­gre­be­ne sker, mens Tyr­ki­et ka­em­per mod mi­li­tan­te fra PKK, der har dra­ebt hund­red­vis af tyr­ki­ske sik­ker­heds­styr­ker i den sy­døst­li­ge del af lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.