Dansk stjer­ne-dj gav kon­cert med sin le­gen­de

BT - - NYHEDER -

MU­SIK Den dan­ske dj og pro­du­cer Mor­ten Bre­um har ik­ke kun op­nå­et suc­ces i Dan­mark, ud­lan­det har og­så spa­er­ret øj­ne­ne op og lagt ma­er­ke til den 34-åri­ges mu­si­ske ta­lent. Mor­ten Bre­ums suc­ces er gen­nem ti­den ble­vet så stor, at han ik­ke la­en­ge­re er bo­sat i Dan­mark. Til dag­lig bor ’Hø­je­re Vil­de­re’-ar­ti­sten i Los An­ge­les, hvor han har stif­tet be­kendt­skab og op­t­rå­dt med an­er­kend­te mu­si­ke­re som Diplo fra Ma­jor La­zer, David Gu­et­ta og Avi­cii.

Til trods for sin suc­ces blev Mor­ten Bre­um en smu­le beno­vet, da han blev in­vi­te­ret op på sce­nen af den kend­te dj Tië­sto un­der en kon­cert i Ti­vo­li. Mor­ten Bre­um fik og­så do­ku­men­te­ret sin del­ta­gel­se i Tië­stos kon­cert, og på In­s­ta­gram har han delt et op­slag, hvor han vi­ser, hvor­dan de to stjer­ner står sam­men ved dj-pul­ten.

»Når en le­gen­de ta­ger dig med på sce­nen,« skri­ver Mor­ten Bre­um til vi­deo­en.

Un­der Tië­stos be­søg i Dan­mark sør­ge­de Mor­ten Bre­um for, at den hol­land­ske dj blev vist rundt i Kø­ben­havn. Tië­sto var og­så in­vi­te­ret op på Kø­ben­havns Rå­d­hus, hvor han sam­men med Dansk Fol­ke­par­tipo­li­ti­ke­ren Carl Chri­sti­an Eb­be­sen, der er de­di­ke­ret Tië­sto-fan, fik rå­d­hus­pan­de­ka­ger og en rund­vis­ning på rå­d­hu­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.