Re­kord-Mor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GULDFUGL ved med at frem­tryl­le nye ta­len­ter, som kan be­gå sig på højeste ni­veau. Re­kord­s­al­get af Em­re Mor er kul­mi­na­tio­nen på den­ne tra­di­tion.

»På jysk kan vi godt si­ge, at vi er fint til­fred­se med det he­le,« sag­de Car­sten V. Jen­sen med et grin, da han var på vej ud af fly­et fra Dort­mund.

»Det er selv­føl­ge­lig en fan­ta­stisk han­del for os. In­gen tvivl om det. Det er helt ene­stå­en­de. Og­så den ud­vik­ling, han har va­e­ret igen­nem de se­ne­ste syv-ot­te må­ne­der, har va­e­ret ene­stå­en­de. Og det er kun, for­di han be­sid­der et helt unikt ta­lent. Vi er så ble­vet kom­pen­se­ret for det og det po­ten­ti­a­le, der lig­ger i ta­len­tet,« si­ger FCNs sport­s­di­rek­tør, der er til­freds med, at hand­len blev af­slut­tet in­den EM, hvor Em­re Mor re­pra­e­sen­te­rer Tyr­ki­et, selv om han har spil­let for fle­re dan­ske ung­domslands­hold.

»Man kan ta­en­ke man­ge sce­na­ri­er. Men sa­gen er her, at vi al­le­re­de in­den slut­run­den har få­et alt på plads, og det gi­ver selv­føl­ge­lig en vis tryg­hed i for­hold til den usik­ker­hed, man kan gå ind i en tur­ne­ring med. Vi er ble­vet rig­tig godt kom­pen­se­ret og al­le er til­fred­se. Så det er godt, det er fal­det på plads in­den slut­run­den. Og­så i for­hold til Em­re selv, der kan kon­cen­tre­re sig fuldt ud om EM,« på­pe­ger Car­sten V. Jen­sen.

Klub­ber­ne er ble­vet eni­ge om ik­ke at op­ly­se over­gangs­sum­men, men iføl­ge BTs kil­der får FC Nord­s­ja­el­land i før­ste om­gang knap 90 mio. kr. ud af hand­len og har end­da klau­su­ler i af­ta­ler, der gi­ver mu­lig­hed for end­nu pen­ge. Ube­rørt af for­vent­nin­ger­ne 90 mio. kr. er man­ge pen­ge, men i det her til­fa­el­de er pri­sen helt på sin plads, me­ner fod­bold­kom­men­ta­tor på TV3 Sport Per Fri­mann, der selv var di­rek­tør i AB, den­gang Gladsaxe-klub­ben var helt frem­me blandt de bed­ste i Dan­mark.

»Til­lyk­ke til FC Nord­s­ja­el­land. Det er et sinds­sygt flot salg, men jeg ik­ke over­ra­sket. Det he­le pas­ser sam­men. Em­re har al­tid va­e­ret et stort ta­lent, men der har va­e­ret nog­le ting, der skul­le ar­bej­des med, så han kun­ne for­stå nog­le af de ting, der føl­ger Det er selv­føl­ge­lig en fan­ta­stisk han­del for os. In­gen tvivl om det. Det er helt ene­stå­en­de. Og­så den ud­vik­ling, han har va­e­ret igen­nem de se­ne­ste syv-ot­te må­ne­der, har va­e­ret ene­stå­en­de med, når man skal fun­ge­re som en del af et hold. Nu er han nå­et her­til – først og frem­mest med 13 kam­pe i Su­per­liga­en, to mål og nog­le go­de op­la­eg. Og når han så og­så kom­mer ind om­kring lands­hol­det og gør det godt der, sti­ger hans va­er­di selv­føl­ge­lig yder­li­ge­re,« kon­sta­te­rer Per Fri­mann og til­fø­jer:

»Det er man­ge pen­ge, men pri­sen si­ger og­så no­get om, hvad fodbold er i dag. Em­re har sta­dig me­get, han skal la­e­re, men han er en unik spil­ler, der kan no­get mand mod mand. Og det er godt at se, det bli­ver va­erds­at.«

Em­re Mor er til­sy­ne­la­den­de selv ube­rørt af de for­vent­nin­ger. Han ud­ta­ler sig til Dort­munds hjem­mesi­de, om hvor­for han li­ge net­op valg­te den klub som sin nye ar­bejds­gi­ver.

»Det er der man­ge grun­de til. Jeg tror, det her er det bed­ste skridt for mig. Jeg kom­mer for­hå­bent­lig til at spil­le me­get, og tra­e­ne­ren kan vir­ke­lig li­de mig,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Jeg ved, det er en stor klub, der vil vin­de stort al­le kam­pe. Fan­se­ne er vil­de. Dem kan jeg vir­ke­lig godt li­de. Der er na­e­ste 80.000 til hver kamp, så jeg ser frem til at spil­le på sta­dion. Mit mål er først og frem­mest at få så man­ge kam­pe som mu­ligt. Jeg er sta­dig ung.«

Hans fød­sels­da­to og et ta­lent ud over det sa­ed­van­li­ge gav Dort­mund god grund til at spen­de­re de man­ge mil­li­o­ner. Nu er det op Mor at vi­se, om han kan le­ve op til pris­skil­tet og for­vent­nin­ger­ne. Og de er sto­re.

»Em­re Mor er en ung spil­ler med ka­em­pe­stort ud­vik­lings­po­ten­ti­a­le. Han la­eg­ger sit spil an på et højt ni­veau og kan an­ven­des på fle­re of­fen­si­ve plad­ser,« si­ger sport­s­di­rek­tør Mi­cha­el Zorc til klub­bens hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.