For­ka­e­let ener med fan­ta­sti­ske ev­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PO­RTRA­ET over og fastslog den­gang, at man ik­ke kun­ne for­lø­se Mors po­ten­ti­a­le uden at gå på kom­pro­mis med klub­bens va­er­di­er.

»Jeg ved ae­r­ligt talt ik­ke, hvad år­sa­gen var til, at de skrev, som de gjor­de. Jeg har selv­føl­ge­lig haft nog­le pro­ble­mer med mit tem­pe­ra­ment, men jeg sy­nes ik­ke, det var så slemt, at det var nød­ven­digt at skri­ve sådan no­get,« sag­de Em­re Mor tid­li­ge­re i år i et in­ter­view med BT.

I FC Nord­s­ja­el­land har tra­e­ner Kas­per Hjul­mand tro­et på det un­ge ta­lent, som blev ryk­ket op i Su­per­liga­trup­pen i novem­ber 2015. Si­den blev han en af for­å­rets helt sto­re op­le­vel­ser i Su­per­liga­en – og­så selv om han er­ken­der, at det har va­e­ret sva­ert at til­pas­se sig:

»Mø­det med Su­per­liga­en har va­e­ret hård. Der har va­e­ret op- og ned­t­u­re. I be­gyn­del­sen hav­de jeg lidt sva­ert ved at til­pas­se mig, for­di det er me­get di­sci­pli­ne­ret her. Her­u­de er der ik­ke no­gen spil­le­re, der kan gø­re, som de vil. Her skal al­le sam­men va­e­re di­sci­pli­ne­re­de, uan­set om man er stjer­nen el­ler ej. Al­le bli­ver be­hand­let ens, og det skul­le jeg li­ge vaen­ne mig til i be­gyn­del­sen.« Valg­te Tyr­ki­et af pri­va­te år­sa­ger Mor er født og op­vok­set i Dan­mark og har spil­let U-land­skam­pe i rødt og hvidt. Al­li­ge­vel valg­te han at stil­le op for Tyr­ki­et, da land­stra­e­ner Fa­tih Te­rim tog til Dan­mark for at over­ta­le det un­ge stjer­ne­frø. Og­så selv om Mor den­gang ik­ke tal­te fly­den­de tyr­kisk, men måt­te ha­ve hja­elp til spro­get af sin ... mor.

»Jeg har va­e­ret glad for min tid i DBU, som har gi­vet mig man­ge fe­de op­le­vel­ser. Jeg har ud­vik­let mig me­get på lands­hol­det, for der mø­der man og­så man­ge go­de hold. Jeg har valgt Tyr­ki­et af nog­le pri­va­te år­sa­ger, og for­di jeg har rød­der der. Jeg tror på, at jeg har go­de mu­lig­he­der for at slå igen­nem,« sag­de Em­re Mor den­gang.

Det ae­r­gre­de land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de.

»Det er ae­r­ger­ligt, at vi mi­ster sådan en ty­pe spil­ler, for Dan­mark er et lil­le land, og vi har be­hov for, at al­le de spil­le­re, der er dyg­ti­ge nok, er til­ga­en­ge­li­ge for lands­hol­det;« sag­de han til Ritzau.

Si­den fik Em­re Mor en bra­gen­de de­but for Tyr­ki­et, og derfor skal han til EM i Frank­rig, in­den han be­gyn­der i sin nye ty­ske klub. Men får han chan­cen ved EM-slut­run­den, er han klar til at gri­be den – uan­set hvem han står over­for.

»Jeg er ty­pen, der er lidt li­geg­lad med, hvem jeg spil­ler imod. Jeg gør det, som jeg tror på. Og jeg tror på, at jeg kan sa­et­te en mand – li­ge me­get hvem det er.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.