Et skul­der­klap og en lus­sing

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR KNAP OT­TE uger si­den sad jeg på Farum ... und­skyld ... Right to Dream Park til en køns­løs su­per­liga-nul­lert mel­lem hjem­me­hol­det, FC Nord­s­ja­el­land, og et skidt kø­ren­de Es­b­jerg-mand­skab. Kam­pen var ga­ben­de ked­som­me­lig, der var kun et par tu­sin­de til­sku­e­re på det halv­tom­me sta­dion, og for at det ik­ke skal va­e­re løgn, var det end­da en fod­kold man­dag.

Jeg hav­de derfor set frem til at se Em­re Mor un­der­hol­de mig, men sådan skul­le det ik­ke gå. Tva­er­ti­mod. FC Nord­s­ja­el­lands 18-åri­ge stjer­neskud blev pak­ket ind af Es­b­jergs el­lers no­get vak­kel­vor­ne for­svar. Jeg tog derfor små­skuf­fet hjem, og un­der­vejs på cyk­len mod Farum Sta­tion, ta­enk­te jeg på, om jeg mon hav­de over­vur­de­ret det­te stor­ta­lent, som jeg ind­til den­ne man­dag kun hav­de set en en­kelt gang til en tra­e­ning – og na­tur­lig­vis på tv.

Jeg ta­enk­te ik­ke så me­get yder­li­ge­re over det, ind­til en må­ned se­ne­re, da jeg i Par­ken så det, der skul­le bli­ve Em­re Mors sid­ste su­per­liga-kamp i den­ne om­gang. I kam­pen, hvor

Borus­sia FC Kø­ben­havn sik­re­de sig det dan­ske mester­skab, var Mor igen Dort­mund for­holds­vis usyn­lig. Pra­e­cis som

får en af de mest han hav­de va­e­ret det i uger­ne for­in­den.

ta­lent­ful­de spil­le­re, dansk fodbold la­en­ge har fo­stret OG HVOR VIL jeg så hen med det? Vil jeg pe­ge fin­gre af dansk fod­bolds mest in­ter­es­san­te spil­ler li­ge nu og kal­de ham over­vur­de­ret? Nej, på in­gen må­de. Tva­er­ti­mod. Jeg vil i ste­det bru­ge ek­semp­let til at vi­se, hvor ab­surd hur­tigt tin­ge­ne kan gå for en spil­ler, der har net­op Em­re Mors ta­lent. For dyg­tig, det er han. Det har han vist bå­de før og isa­er si­den.

Dyg­tig­he­den er grun­den til, at en ka­em­pe­ma­es­sig klub som ty­ske Borus­sia Dort­mund i går smed et vold­somt mil­li­onbe­løb i FC Nord­s­ja­el­lands klubkas­se. Ba­re to må­ne­der ef­ter kam­pen mod Es­b­jerg – og tre uger ef­ter op­gø­ret mod FC Kø­ben­havn.

I den mel­lem­lig­gen­de pe­ri­o­de har te­e­na­ge­ta­len­tet ta­get Tyr­ki­et fuld­sta­en­dig med storm, han har få­et sin A-lands­holds­de­but, og han er ud­ta­get til den tyr­ki­ske EM-trup. Mor tryl­le­de i slut­nin­gen af ef­ter­års­sa­e­so­nen, og han vi­ste og­så fle­re prø­ver på sit til ti­der skyhø­je ni­veau i be­gyn­del­sen af for­å­ret. Derfor kom blandt an­dre Borus­sia Dort­mund tid­ligt på ba­nen.

Men der er ik­ke no­gen tvivl om, at det er de se­ne­ste ugers enor­me op­tur med det tyr­ki­ske lands­hold, der har ka­ta­pul­te­ret kna­eg­ten fra Brøns­høj til den ty­ske stor­klub og op som den dy­re­ste i su­per­liga-hi­sto­ri­en. Pri­sen var na­ep­pe endt op­pe i de 80-90 mil­li­o­ner kro­ner, hvis ik­ke an­dre klub­ber hav­de pres­set Dort­mund derop i kølvan­det på Mors tyr­ki­ske suc­ces. DET ER DEN slags suc­ces­hi­sto­ri­er, drøm­me er la­vet af, og gra­ver vi et ska­destik dy­be­re, lig­ner trans­fe­ren da og­så den rig­ti­ge løs­ning for al­le par­ter. Borus­sia Dort­mund får en af de mest ta­lent­ful­de spil­le­re, dansk fodbold la­en­ge har fo­stret. Det be­hø­ver man blot se Mors lands­holds­de­but for at bli­ve over­be­vist om.

Ho­ved­per­so­nen selv kom­mer til en klub i frem­drift med en dyg­tig tra­e­ner, der ved, hvor­dan man ud­vik­ler un­ge ta­len­ter – og sam­ti­dig får han van­vit­tigt ta­lent­ful­de hold­kam­me­ra­ter, der hja­el­per ham med at ud­fol­de ta­len­tet og ik­ke mindst får ham til at se va­e­sent­ligt bed­re ud, end det var til­fa­el­det i FC Nord­s­ja­el­land. Det ser no­get na­er per­fekt ud.

Det gør det be­stemt og­så for den sa­el­gen­de klub. Det er in­tet min­dre end van­vit­tigt godt ar­bej­de at få på den go­de si­de af 80 mil­li­o­ner kro­ner for en spil­ler, som ik­ke sy­nes uund­va­er­lig frem mod den kom­men­de sa­e­son. Mors ta­lent er uomt­vi­ste­ligt, men ti­m­in­gen i FC Nord­s­ja­el­lands salg er na­e­sten end­nu bed­re. Med­min­dre han bra­en­der ba­nen af ved EM, bli­ver hy­pen ik­ke stør­re, end den er net­op nu.

Skul­der­klap til sport­s­chef Car­sten V. Jen­sen, der igen har vist sig som lan­dets må­ske frem­me­ste fod­bold­køb­mand. Og så en til sidst en syn­gen­de lus­sing til DBU for ik­ke at ud­vi­se ret­ti­dig om­hu og for­sø­ge at ta­le Em­re Mor til at tør­ne ud for det dan­ske lands­hold.

Han hav­de må­ske sagt nej – men at for­sø­get al­drig blev gjort ae­r­grer blot end­nu me­re på en dag, hvor og­så en af Eu­ro­pas sto­re klub­ber har gi­vet Mor det helt sto­re blåstem­pel.

SØ­REN HANGHØJ KRISTENSEN,

BTs FOD­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.