Gå­den er løst

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

mødt i man­ge år, var han me­re end al­min­de­ligt glad for at ha­ve øget an­tal­let af scor­in­ger med 50 pro­cent på blot en en­kelt op­tra­e­den:

»Det be­ty­der rig­tig me­get. Jeg sy­nes, det er helt vildt fedt. Jeg be­hol­der godt nok ik­ke bol­den (som man nog­le gan­ge gør ef­ter at ha­ve sco­ret hat­tri­ck, red.), men det er selv­føl­ge­lig et min­de, jeg ta­ger med, og jeg er glad for at få for­ø­get an­tal­let af mål på mit cv. For hol­det er det rig­tig godt, at vi får den sid­ste selv­til­lid – det sid­ste skub – og at vi no­gen­lun­de ved, hvor­dan vi skal gø­re tin­ge­ne, in­den vi mø­des igen til au­gust,« si­ger Chri­sti­an Erik­sen, der nu går på fe­rie ef­ter en lang sa­e­son.

Det sam­me kan Åge Ha­rei­de gø­re. Med be­vidst­he­den om, at han ind­til vi­de­re har løst den gå­de, hans for­ga­en­ger ik­ke hav­de suc­ces med: Gå­den om, hvor­dan man får Chri­sti­an Erik­sen til at spil­le rig­tig godt. BT I JA­PAN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.