Ha­rei­des to be­kym­rin­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MENS EU­RO­PA GØR klar til fod­bold­fest i Frank­rig, hvor EM be­gyn­der på fre­dag, gav to af de ik­ke-kva­li­fi­ce­re­de lan­de, Dan­mark og Bul­ga­ri­en, i går for­mid­dag hin­an­den en tra­e­nings­kamp på et stort set tomt sta­dion tu­sind­vis af ki­lo­me­ter va­ek, i ja­pan­ske Osa­ka. Jeg sy­nes, den dan­ske 4-0-sejr var over­må­de fortjent. Og dej­lig at se. Kam­pen blev do­mi­ne­ret fra start til slut og vun­det klart. Der var go­de of­fen­si­ve mo­men­ter om­kring ik­ke mindst de dan­ske wing­ba­ck­er, der var i pe­ri­o­der en rig­tig god ag­gres­si­vi­tet i det dan­ske bold­pres, Chri­sti­an Erik­sen fik sco­ret tre gan­ge, og Dan­mark fik frem for alt holdt må­let rent for før­ste gang i Åge Ha­rei­des tid som land­stra­e­ner. MEN VI BLI­VER og­så nødt til at be­gå vo­res ana­ly­ser med den me­get kla­re be­vidst­hed om, at det­te net­op var et mø­de mel­lem to eu­ro­pa­ei­ske na­tio­ner, der ik­ke for­må­e­de at ram­me det stør­ste slut­spil i EMs hi­sto­rie.

Man kun­ne i går for­mid­dag bed­re se, hvor­for Bul­ga­ri­en – og ik­ke mindst bul­ga­rer­nes må­l­mand – ik­ke skal va­e­re en del af EM, end at det sam­me er til­fa­el­det for Dan­mark. Men derfor skal vo­res be­gej­string over en sejr over Bul­ga­ri­en og­så ta­ges med en vis af­da­em­pet­hed.

Nu går lands­holds­spil­ler­ne så på som­mer­fe­rie, mens Åge Ha­rei­de og hans as­si­stent, Jon Da­hl To­mas­son, ta­ger til EM i Frank­rig for at se ik­ke mindst på Po­len, som Dan­mark mø­der i den kom­men­de VM-kva­li­fi­ka­tion.

Ha­rei­de skal se al­le Po­lens grup­pe­kam­pe, men og­så rundt og kig­ge ef­ter, hvad nog­le af de lan­de, som Dan­mark ret­te­lig kan sam­men­lig­ne sig med, ar­bej­der med og gør godt. NÅR HAN SID­DER der­ne­de i Frank­rig, kan han jo så og­så gø­re sta­tus over si­ne før­ste må­ne­der i job­bet, der har budt på to sej­re, et ne­der­lag og et uaf­gjort re­sul­tat, men frem for alt et ar­bej­de med at for­an­dre det dan­ske spil­kon­cept og la­e­re spil­ler­ne at ken­de.

Han kan va­e­re til­freds med en del. Jeg sy­nes isa­er, han kan va­e­re til­freds med, at han vandt den sid­ste kamp in­den som­mer­fe­ri­en på en over­be­vi­sen­de må­de; at Dan­mark er kom­met til ret man­ge chan­cer i al­le hol­dets kam­pe un­der hans le­del­se, og at for­nem­mel­sen sta­dig er, at ener­gi­en om­kring den nye land­stra­e­ner er god.

Den fri­ske luft, der bla­e­ser i om­kla­ed­nings­rum­met, gør sta­dig godt. MEN HA­REI­DE BØR ef­ter min me­ning og­så sid­de med to sto­re be­kym­rin­ger, når han i Frank­rig kig­ger på Po­len, men må­ske og­så det ru­ma­en­ske lands­hold, som Dan­mark og­så skal op imod i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen.

Jeg sav­ner så­le­des at kun­ne få øje på den spil­ler, som med over­be­vi­sen­de kva­li­tet bli­ver Dan­marks første­an­gri­ber. Jeg har af­skre­vet Ni­ck­las Bendt­ner på ube­stemt tid, men gla­e­der mig til at by­de ham til­ba­ge som fod­bold­spil­ler en dag, og selv om Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen er en me­get fin su­per­ligaan­gri­ber og i dag fik sco­ret et godt mål mod Bul­ga­ri­en, er det jo ik­ke en spil­ler, der kan brin­ge Dan­mark til VM. Det er ik­ke en spil­ler, man byg­ger et lands­hold op om­kring.

Kan Ni­co­laj Jør­gen­sen? Jeg vil­le ger­ne hå­be det, men jeg vil­le va­e­re me­re glad, hvis han var vo­res an­det- el­ler tred­je­valg, for på højeste in­ter­na­tio­na­le ni­veau er jeg sta­dig usik­ker på, om han her og nu flyt­ter det dan­ske lands­hold af­gø­ren­de. OG DER­MED BE­VA­E­GER jeg mig over i den an­den be­kym­ring. Ha­rei­de har skre­vet en kort kontrakt på to år, og han var ved sin pra­e­sen­ta­tion til­ba­ge i de­cem­ber me­get klar om­kring, at må­let er, at Dan­mark skal til VM i Rusland i hans før­ste kva­li­fi­ka­tions­hug. Det var selv­føl­ge­lig rart at hø­re.

Men jeg er på land­stra­e­ne­rens veg­ne alt­så be­kym­ret for, om han med så kort aftra­ek kan brin­ge den sta­bi­li­tet ind i hol­det, som det kra­e­ver. Der er fin kva­li­tet hos spil­le­re som Sch­mei­chel, Kja­er og Erik­sen – det skal nok hol­de.

Men de fi­re før­ste kam­pe har og­så vist, at der er grund til at be­kym­re sig som, hvor­vidt spil­le­re som Riza Dur­mi­si, Vik­tor Fi­s­cher, Tho­mas Dela­ney, Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg, Hen­rik Dals­gaard og Pe­ter An­ker­sen kan hol­de et så sta­bilt, tårn­højt ni­veau, som det kra­e­ver, hvis Dan­mark skal til VM.

Og kan de ik­ke det, kan Ha­rei­de en­de i det ma­re­ridt, som var Mor­ten Ol­sens det sid­ste år af hans tid, nem­lig at man fra gang til gang kom­mer til at skif­te me­get ud i en sø­gen ef­ter at formtop­pe hol­det.

Ind­til vi­de­re har An­dreas Chri­sten­sen va­e­ret den bed­ste hi­sto­rie om Ha­rei­des fi­re før­ste kam­pe. Han har la­vet et re­gu­la­ert gen­nem­brud og lig­ner en spil­ler, der kan do­mi­ne­re på lands­holds­ni­veau. BENJAMIN MUNK LUND, BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.