’Det er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DANSK MEDALJEREGN DANSK HÅNDBOLDS TOP FI­RE-PLACERINGER FOR MAEND OG KVIN­DER VED EM, VM OG OL SI­DEN 1990: 1993: 1994: 1994: 1995: 1996: 1996: 1997: 1998: 2000: 2001: 2002: 2002: 2004: 2004: 2004: 2005: 2006: 2007: 2008: 2009: 2010: 2011: 2011: 2012: 2013: 2013: 2014: MEDALJETØRKE Sa­e­so­nen er ved at va­e­re slut for de dan­ske lands­hold – her­rer­ne luk­ker og sluk­ker de­fi­ni­tivt med de kom­men­de VM-play­off-kam­pe mod Østrig. Det bør re­sul­te­re i en rød­hvid VM-bil­let, men uan­set ud­fal­det, vil kam­pe­ne sa­et­te punk­tum for et me­get skuf­fen­de år for dansk lands­holds­hånd­bold. Hver­ken kvin­der­ne el­ler ma­en­de­ne har spil­let om me­dal­jer, og det blev kun Mik­kel Han­sen & co. som for­må­e­de at kva­li­fi­ce­re sig til OL. La­eg der­til de se­ne­ste par uger, hvor kvin­delands­hol­det har run­det en tur­bu­lent sa­e­son af på en pi­n­ag­tig må­de, ef­ter at he­le ind­hol­det af en hård eva­lu­e­ring af land­stra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen blev la­ek­ket til pres­sen. Fak­ta er, at det­te er den an­den sa­e­son i tra­ek, hvor in­gen af lands­hol­de­ne kom­mer frem til me­dal­je­kam­pe­ne. Det mat­cher på in­gen må­de Dan­marks sel­vop­fat­tel­se som en hånd­bold­stormagt, og vi skal da og­så til­ba­ge til be­gyn­del­sen af 1990er­ne for at fin­de en pe­ri­o­de, der må­lt på del­ta­gel­se i me­dal­je­kam­pe er li­ge så dår­lig som den, de dan­ske lands­hold be­fin­der sig i li­ge nu. Det er i skri­ven­de stund 864 da­ge si­den, Dan­mark sidst var med i fi­na­lewe­e­ken­den ved et mester­skab - det ske­te, da her­rer­ne tab­te EM­fi­na­len til Frank­rig på hjem­me­ba­ne i 2014. BT har talt med Ul­rik Wil­bek, som har va­e­ret DHF-sport­s­chef i snart fi­re år, om lands­hol­de­nes mang­len­de re­sul­ta­ter, hans eget an­svar for me­dal­je­tør­ken og kvin­delands­hol­dets op­sigtsva­ek­ken­de ’brev-ga­te’.

Vi er i gang med at sa­et­te punk­tum for en sa­e­son, der mar­ke­rer den la­eng­ste pe­ri­o­de uden et dansk lands­hold i se­mi­fi­na­ler­ne si­den be­gyn­del­sen af 1990’er­ne. Hvad er din for­kla­ring på det?

»Jeg har ik­ke no­gen di­rek­te for­kla­ring. Her­re­lands­hol­det har va­e­ret ta­et på, og jeg sy­nes og­så, at de

VM-sølv, kvin­der EM-guld, kvin­der EM nr. 4, maend VM-bron­ze, kvin­der EM-guld, kvin­der OL-guld, kvin­der VM-guld, kvin­der EM-sølv, kvin­der OL-guld, kvin­der VM nr. 4, kvin­der EM-guld, kvin­der EM-bron­ze, maend EM-bron­ze, maend EM-sølv, kvin­der OL-guld, kvin­der VM nr. 4, kvin­der EM-bron­ze, maend VM-bron­ze, maend EM-guld, maend VM nr. 4, maend EM nr. 4, kvin­der VM-sølv, maend VM nr. 4, kvin­der EM-guld, maend VM-sølv, maend VM-bron­ze, kvin­der EM-sølv, maend ONS­DAG 8. JU­NI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.