Ik­ke god­kendt’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

bå­de til VM i 2015 og EM i år var sinds­sygt ta­et på at kom­me i en se­mi­fi­na­le. Men nog­le gan­ge kom­mer man i en se­mi­fi­na­le, og nog­le gan­ge gør man ik­ke – og det kan der så va­e­re en mas­se ra­tio­nel­le og ir­ra­tio­nel­le for­kla­rin­ger på. Men vi ved godt, at det er det, der bli­ver kig­get på, og det, vi bli­ver må­lt på. Men nu er vi kva­li­fi­ce­ret til OL, og så hå­ber vi, at vi kan få en me­dal­je der. Og jeg til­la­der mig sta­dig at de­le det lidt op mel­lem kvin­der­ne og her­rer­ne. Her­rer­ne er sta­dig et af de bed­ste hold i ver­den, og de er ik­ke ble­vet dår­li­ge­re til at spil­le håndbold i lø­bet af de der 800 da­ge, el­ler hvad det var. Det er små ting, der af­gør det.«

Gør det ind­tryk på dig med sådan en dår­lig pe­ri­o­de?

»Det er ik­ke sådan no­get, jeg går og ta­en­ker på. Vi har ae­r­gret os over, at vi ik­ke er kom­met i se­mi­fi­na­ler­ne, og vi har eva­lu­e­ret på det, og det er de­tal­jer, det hand­ler om. Og nu er vi ba­re nødt til at si­ge, at der er OL in­den for to må­ne­der, og så er det dét, vi fo­ku­se­rer på. Får vi så hel­ler ik­ke me­dal­jer der, må vi kig­ge på, hvad vi så gør. Jeg går ik­ke med på den med at ta­ge det he­le over én kam, for det er her­rer­ne, der har få­et al­le me­dal­jer­ne si­den 2004 – bort­set fra en bron­ze­me­dal­je til kvin­der­ne i 2013 - så vi er nødt til at de­le det op. Da­mer­ne har ik­ke va­e­ret i den ab­so­lut­te ver­den­stop i den pe­ri­o­de.«

Man kun­ne jo godt få den tan­ke, at den mang­len­de del­ta­gel­se i se­mi­fi­na­ler og fi­na­ler er et tegn på, at dansk håndbold er i kri­se?

»Det sy­nes jeg ik­ke, vo­res her­rer er.«

Men er kvin­der­ne så?

»For kvin­der­ne er det en helt an­den si­tu­a­tion, for­di de kun har få­et en me­dal­je si­den 2004. De se­ne­ste år har de ik­ke va­e­ret i na­er­he­den af me­dal­jer, og vi var hel­ler ik­ke i na­er­he­den af OL-kva­li­fi­ka­tion. Det er og­så derfor, vi sa­et­ter det he­le i spil nu og kig­ger på alt, hvad vi kan aen­dre. Vi kan dog gla­e­de os over, at vi sta­dig har go­de ung­doms­spil­le­re og har en god ta­len­t­ud­vik­ling. Men vi er i gang med den hår­de pro­ces med at få da­mer­ne til­ba­ge i top fi­re.«

Hvor­dan vil du over­ord­net be­teg­ne den her lands­holds­sa­e­son?

»Vi hav­de da hå­bet på, at den­ne sa­e­son hav­de va­e­ret bed­re. Man kan gi­ve den fle­re ka­rak­te­rer, men helt over­ord­net er den ik­ke god­kendt i for­hold til de am­bi­tio­ner, vi har. Det blev til to sjet­te­plad­ser, og vo­res am­bi­tio­ner er stør­re end det på her­re­si­den. Da­mer­ne ta­ger tid, men på sigt har vi li­ge sto­re am­bi­tio­ner med beg­ge lands­hold. Derfor er det da ik­ke no­gen su­per­sa­e­son. Men det har hel­ler ik­ke va­e­ret en ka­em­pe ka­ta­stro­fe og helt va­ek.«

Du er man­den med det over­ord­ne­de sport­s­li­ge an­svar – hvad ta­en­ker du selv om din egen rol­le i for­hold til de mang­len­de re­sul­ta­ter?

»Jeg ta­en­ker, at en sport­s­chefs rol­le kan ses på to må­der. Det ene er må­lt på A-lands­hol­de­nes re­sul­ta­ter – og hvis det er det, man kig­ger på, vil­le vi ger­ne ha­ve gjort det bed­re. Men der er og­så man­ge an­dre op­ga­ver som sport­s­chef; ud­vik­ling, øko­no­mi, ta­len­t­ud­vik­ling – der er rig­tig man­ge facet­ter, som folk ik­ke umid­del­bart ser i job­bet. Og de ting må der så va­e­re an­dre, som skal ud­ta­le sig om. For mig er det i job­bet som sport­s­chef al­tid vig­tigt at se frem, og dér skal man helst kun­ne se, at der kan kom­me go­de re­sul­ta­ter igen. Og det sy­nes jeg, at man kan. Det er jo lidt ky­nisk at si­ge, men i håndbold er der jo al­tid et nyt mester­skab na­e­ste år. Og det er så det, vi kig­ger på nu. Men re­sul­ta­ter­ne i år har ik­ke va­e­ret ef­ter hen­sig­ten. Vi hav­de hå­bet på me­dal­jer, men det fik vi ik­ke.«

På kvin­desi­den blev sa­e­so­nen slut­tet af med mas­ser af bal­la­de om­kring lands­hol­det i for­bin­del­sen med det la­ek­ke­de brev og kri­tik af Klavs Bruun. Er der no­get, du for­try­der i hånd­te­rin­gen af sa­gen?

»Uan­set om tin­ge­ne går godt el­ler skidt, kun­ne man al­tid ha­ve gjort no­get an­der­le­des. Jeg kun­ne godt ha­ve mands­op­da­ek­ket Klavs me­re, end jeg har gjort. Men jeg har den kla­re hold­ning, at det ik­ke er min op­ga­ve som sport­s­chef. Hvis en tra­e­ner skal ha­ve mu­lig­he­den for at gi­ve alt af sig selv og fin­de ud af, hvil­ken ret­ning, man skal i, sy­nes jeg ik­ke, jeg skal va­e­re for om­k­lam­ren­de. Mod­sat vil jeg så si­ge, at der kun­ne jo godt va­e­re nog­le ting, som jeg hav­de op­da­get un­der­vejs, hvis jeg hav­de va­e­ret med he­le vej­en. Men jeg sy­nes ik­ke, det er op­ga­ven som sport­s­chef. Så vil­le jeg bli­ve en slags kon­trol­lant. Så er det bed­re, at jeg la­ver no­get an­det ar­bej­de og pas­ser mø­der osv. Og at jeg så er med, når det vir­ke­lig ga­el­der.«

»Selv­føl­ge­lig er det min op­ga­ve at eva­lu­e­re sam­men med Klavs og Sø­ren (Her­skind, ass. land­stra­e­ner, red.) og he­le grup­pen, og det gør jeg så san­de­lig og­så. Og jeg sy­nes fak­tisk, at hvis der kom­mer la­er­dom ud af det her – og det tror jeg, det gør – har vi en god chan­ce for at kom­me vi­de­re her­fra. Jeg har ik­ke en op­le­vel­se af, at det er pi­ger, der ha­der de­res tra­e­ner. Og jeg har trods alt va­e­ret ta­et på un­der VM og OL-kval’en. Derfor er jeg og­så over­ra­sket over, at nog­le kan re­fe­re­re så vold­som­me fø­lel­ser i eva­lu­e­rin­gen.« Hvad gør I egent­lig for at fin­de ud af, hvem der har la­ek­ket bre­vet?

»Det kan vi ik­ke gø­re no­get ved. Vi har in­gen mu­lig­he­der. Det va­er­ste, vi kan gø­re, er at be­gyn­de at mista­en­ke el­ler kri­mi­na­li­se­re nog­le, for­di den og den ken­der hin­an­den og så må­ske kan ha­ve sagt det og det og det… Men jeg ta­en­ker, at den, der har la­ek­ket det, må godt nok va­e­re bit­ter på dansk håndbold, når man på den må­de øn­sker at øde­la­eg­ge tin­ge­ne. For det er der be­stemt ik­ke kom­met no­get gavn­ligt ud af.«

Spil­ler­ne og tra­e­ner­ne traf hur­tigt et valg om at la­de va­e­re med at kom­men­te­re på ind­hol­det af eva­lu­e­rin­gen, men du ud­tal­te dig om det. Hvor­for?

»Nu er det jo kom­met frem, og så sy­nes jeg ae­r­ligt talt, det vil­le va­e­re ma­er­ke­ligt ik­ke at sva­re, når jeg bli­ver spurgt om no­get kon­kret som for ek­sem­pel, at nog­le sy­nes, der var for lidt tak­tik op til Ru­ma­e­ni­enkam­pen (i OL-kval’en, red.). Der er jeg er nødt til at for­sva­re Klavs og si­ge, at der var tak­tik. Så det er og­så for at for­kla­re, at nog­le af tin­ge­ne kan ses fra en an­den vin­kel, for el­lers bli­ver det en me­get en­si­dig hetz mod Klavs. Og det er vig­tigt, at folk er op­ma­er­k­som­me på det. Og ge­ne­relt er jeg jo et men­ne­ske, der ik­ke er så for­s­kra­ek­ket for pres­sen – man er jo og­så nødt til at sva­re nog­le gan­ge, for el­lers kom­mer der in­gen di­a­log.«

Du har fyldt rig­tig me­get i dansk håndbold som suc­ces­fuld land­stra­e­ner for bå­de kvin­der­ne og ma­en­de­ne, og du fyl­der sta­dig me­get i me­di­er­ne, når lands­hol­de­ne er sam­let. Hvad er di­ne over­vej­el­ser i for­hold til din age­ren som sport­s­chef i de sam­men­ha­en­ge?

»Det er net­op derfor, jeg ta­en­ker, at jeg ik­ke skal va­e­re der he­le ti­den. For at und­gå at folk fø­ler sig om­k­lam­ret. Nog­le gan­ge er det så ne­ga­tivt, for­di så vil der og­så va­e­re no­get om­kring hol­det, som jeg ik­ke op­le­ver. Men det hand­ler om at fin­de den rig­ti­ge ba­lan­ce, for­di jeg er tra­e­ne­ren, der har va­e­ret der før. Så jeg skal hja­el­pe og støt­te op og eva­lu­e­re med tra­e­ne­ren.«

Sy­nes du, at du har haft sva­ert ved at fin­de den ba­lan­ce?

»Jeg sy­nes ik­ke, det har va­e­ret sva­ert i for­hold til Klavs. Men i for­hold til Gud­mun­dur – hvor jeg er tra­e­ne­ren, der var der li­ge før – skal jeg va­e­re me­get op­ma­er­k­som på, at jeg he­le ti­den gi­ver plads til Gud­mun­dur,« si­ger Ul­rik Wil­bek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.