ALBERTO CONTADOR CHRIS FROOME

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EL PISTOLERO ved for­dums styr­ke.

»Sid­ste år kun­ne man godt ha­ve sin tvivl om Alberto Contador, spe­ci­elt for­di han pra­este­re­de skidt til Tour de Fran­ce, så der har helt sik­kert va­e­ret tvivls­spørgs­mål, om han kun­ne nå det top­ni­veau, der gjor­de ham til kon­gen af eta­pe­lø­be­ne,« si­ger Tho­mas Bay.

I år har Alberto Contador spa­ret Giro d’Ita­lia va­ek, og i ste­det har han sat al­le sejl ind på en sejr i det mest pre­sti­ge­fyld­te løb af al­le, Tour de Fran­ce. Vig­tigt sig­nal Det vi­ste Alberto Contador så sent som søn­dag, da han i tour-ge­ne­ral­prø­ven til kon­ge­lø­bet Critéri­um du Daup­hiné vi­ste for­ry­gen­de form og go­de ben og sat­te Chris Froome med 13 se­kun­der i bjerg­pro­lo­gen. Med en lil­le må­ned til tou­ren, me­ner cy­kel­eks­per­ter­ne, at Alberto Contador med den pra­e­sta­tion de an­dre Tour­fa­vo­rit­ter – ik­ke mindst sin stør­ste kon­kur­rent, Team Sky-kap­ta­j­nen Chris Froome – no­get at ta­en­ke over.

»Der er vir­ke­lig lagt i kak­ke­lov­nen. Jeg tror, det har va­e­ret et vig­tigt sig­nal for Contador at sen­de, at han kan slå Froome på sådan en pro­log,« si­ger Anders Lund og får op­bak­ning fra Tho­mas Bay:

»Det var en be­kra­ef­tel­se for ham (Contador, red.) i, at alt, hvad han har gjort op til Tour de Fran­ce, har va­e­ret rig­tigt, og man kan godt si­ge, at det ef­ter pro­lo­gen står 1-0 til Contador i det ind­byr­des regn­skab.«

Alberto Contador vandt bjerg­pro­lo­gen og var 13 se­kun­der hur­ti­ge­re end Chris Froome, der kom ind i tred­je­bed­ste tid ef­ter sin tid­li­ge­re team-kam­me­rat Ri­chie Por­te, der nu kø­rer for BMC.

Det gav iføl­ge eks­per­ter­ne Alberto Contador et lil­le psy­ko­lo­gisk over­tag over Chris Froome, som dog bå­de Tho­mas Bay og Anders Lund ser som va­e­ren­de fa­vo­rit­ten og ham, Det var en be­kra­ef­tel­se for ham (Contador, red.) i, at alt, hvad han har gjort op til Tour de Fran­ce, har va­e­ret rig­tigt, og man kan godt si­ge, at det ef­ter pro­lo­gen står 1-0 til Contador i det ind­byr­des regn­skab. som al­le skal hol­de øje med, når Tour de Fran­ce sky­des i gang 2. juli i Mont-Saint-Mi­chel.

»I det helt sto­re regn­skab fø­rer Froome, og han bur­de sta­dig­va­ek ha­ve det psy­ko­lo­gi­ske over­tag – til trods for ne­der­la­get i pro­lo­gen. Jeg tror, Froome kom­mer til at rej­se sig igen, og han skal nok få sin re­van­che,« vur­de­rer Anders Lund. Qu­in­ta­na og Aru vil blan­de sig Hvad an­går Tour de Fran­ce spår beg­ge kom­men­ta­to­rer, at Chris Froome og Alberto Contador først og frem­mest kom­mer til at ka­em­pe med den co­lom­bi­an­ske stjer­ne fra Mo­vistar, Nairo Qu­in­ta­na, men en ryt­ter som Fa­bio Aru fra Asta­na skal hel­ler ik­ke un­der­vur­de­res, selv­om han så skidt ud på pro­lo­gen.

Eks­per­ter­ne me­ner dog, at Froome har en stor for­del i, at han har det bed­ste hold om­kring sig i Team Sky.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.