Er det snart vo­res tour?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GRAND DÉPART På Dron­ning Lou­i­ses Bro og på H.C. An­der­sens Bou­le­vard i Kø­ben­havn står to ma­ski­ner, der dag­ligt ta­el­ler an­tal­let af for­bi­kø­ren­de cyk­li­ster li­ge fra for­ret­nings­man­den i jak­kesa­et til den stu­de­ren­de og ren­gø­rings­as­si­sten­ten. Fle­re tu­sin­de bli­ver det til. Dag ef­ter dag. Snart vrim­ler det må­ske og­så med pro­fes­sio­nel­le cy­kel­ryt­te­re i den dan­ske ho­ved­stad.

Den dan­ske Er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) og re­sten af hol­det, som for­sø­ger at få Tour de Fran­ce-star­ten til Dan­mark, er nå­et så langt i pro­ces­sen, at an­søg­nin­gen – med en pro­log i Kø­ben­havn og to ef­ter­føl­gen­de eta­per fra først Roskil­de til Oden­se og der­ef­ter Vej­le til Søn­der­borg – kan over­le­ve­res til den øver­ste mand i ASO, løb­sor­ga­ni­sa­tio­nen bag Tou­ren, Chri­sti­an Pr­ud­hom­me. Det sker 20. ju­ni klok­ken 13.00 i Det Dan­ske Hus på Champs-Élysées i Pa­ris, forta­el­ler mi­ni­ste­ren til BT.

»Det bli­ver en be­gi­ven­hed, hvor vi sky­der vo­res of­fi­ci­el­le kampag­ne i gang for for­hå­bent­lig at få Tour de Fran­ce til Dan­mark. Vi la­eg­ger os ik­ke fuld­sta­en­dig fast på, hvil­ket år det skal va­e­re, men i min op­tik går vi ef­ter 2019 el­ler 2020, po­ten­ti­elt 2021. Bud­det går over nog­le år, så det er ik­ke af­gø­ren­de, hvil­ket år det bli­ver,« si­ger Tro­els Lund Poul­sen, hvis med­va­ert ved ar­ran­ge­men­tet i Pa­ris bli­ver Kø­ben­havns over­borg­me­ster, Frank Jen­sen (S).

Sid­ste år for­søg­te Dan­mark at la­eg­ge bil­let ind på Tour-star­ten i 2018, men den mis­sion mis­lyk­ke­des, da et fol­ke­tings­valg kom i vej­en. Sådan går det ik­ke den­ne gang.

Den pri­ma­e­re op­ga­ve er nu at over­be­vi­se Chri­sti­an Pr­ud­hom­me og ASO-che­fer­ne om, at Dan­mark kan forta­el­le en god hi­sto­rie om cyk­ling, og det er her, de to­hju­len­de be­bo­e­re i Kø­ben­havn og om­egn spil­ler en cen­tral rol­le. Tour de Fran­ce hand­ler trods alt om cyk­ling. An­dre go­de ar­gu­men­ter kan va­e­re de flot­te tv-bil­le­der, der kan la­ves i Kø­ben­havn el­ler fra Sto­re­ba­elts­bro­en.

Mi­ni­ste­ren var i for­å­ret in­vi­te­ret til klas­si­ke­ren Liè­geBa­stog­ne-Liè­ge, som ASO og­så ar­ran­ge­rer. Her drøf­te­de han og Pr­ud­hom­me bud­det med et sam­let bud­get på 90 mil­li­o­ner kro­ner, og den kom­men­de tid vil Tro­els Lund Poul­sen fort­sa­et­te det hår­de tråd i for­sø­get på at få Tour-star­ten til Dan­mark – blandt an­det med en ’char­me­tour’ til som­me­rens Tour de Fran­ce.

Hvor man­ge kan­di­da­ter, Dan­mark du­el­le­rer med, ved Tro­els Lund Poul­sen ik­ke, men det er må­ske hel­ler ik­ke så vig­tigt. Sna­re­re er op­ga­ven at over­be­vi­se ASO, der su­ve­ra­ent tra­ef­fer af­gø­rel­sen på et end­nu ukendt tids­punkt.

Dan­mark lig­ger na­e­sten 1.000 ki­lo­me­ter nord for Frank­rig, hvor lø­bet for­ment­lig skul­le fort­sa­et­te på 3. eta­pe. Det er en lo­gi­stisk ud­for­dring for ASO, for der er man­ge ryt­te­re, ka­ra­va­nen, last­bi­ler og lig­nen­de, der skal frag­tes den di­stan­ce. Omvendt be­gynd­te lø­bet i Ir­land i 1998, så hvor­for ik­ke og­så i Dan­mark, kun­ne man spør­ge? Chan­cer­ne er go­de Tom Lund, der var for­mand for Dan­marks Cyk­le Uni­on (DCU) fra 2006-2013, ar­ran­ge­re­de blandt an­det VM i lan­de­vejs­cyk­ling i Dan­mark i 2011 og har selv sid­det til bords med Chri­sti­an Pr­ud­hom­me. Iføl­ge Tom Lund er det mest sand­syn­li­ge, at ASO­le­del­sen ind­la­eg­ger en hvi­le­dag ef­ter den mu­li­ge eta­pe til Søn­der­borg, som ar­ran­gø­rer­ne af Giro d’Ita­lia for ek­sem­pel gjor­de ef­ter de før­ste eta­per i Hol­land i maj og i Dan­mark i 2012, da lø­bet be­gynd­te i Her­ning.

»Ryt­ter­ne kan fly­ve fra Ham­borg, og jeg kun­ne fo­re­stil­le mig, at ASO har to se­tup til start og mål, så de kan sa­et­te sa­et num­mer to op i det nord­li­ge Frank­rig for ek­sem­pel og der­med ik­ke be­hø­ver ’stres­se’ med trans­por­ten af bar­ri­e­rer og så vi­de­re. Der er så nog­le hvile­tids­reg­ler for last­bi­log bus­chauf­fø­rer­ne, men det bør kun­ne nås på en dag,« si­ger Tom Lund.

Er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen gi­ver mis­sio­nen en chan­ce­vur­de­ring på ’50-50’ for at lyk­kes og kal­der sig selv ’for­sig­tig op­ti­mist’.

Tom Lund ly­der end­nu me­re be­gej­stret:

»Jeg tror, at chan­cen er rig­tig, rig­tig stor. Det be­grun­der jeg med, at pen­ge­ne er der, og at der er op­bak­ning fra Kron­prin­sen, re­ge­rin­gen, mi­ni­ste­ren, kom­mu­ner­ne. Pr­ud­hom­me var dybt im­po­ne­ret, da han med sit føl­ge se­ne­st be­søg­te Dan­mark, og det er alt­så ik­ke nemt at skaf­fe de mid­ler, der skal til. Det er at­trak­tivt for en stor or­ga­ni­sa­tion som ASO,« si­ger Tom Lund.

Ind­til vi­de­re er Tour de Fran­ce be­gyndt uden for den fran­ske gra­en­se 21 gan­ge i de alt 102 ud­ga­ver af lø­bet. DET DAN­SKE BUD PÅ TRE ETA­PER I TOUR DE FRAN­CE 2. ETA­PE:

UDENLANDSKE TOUR-STARTER TOUR DE FRAN­CE af­vik­les i år for 1973: 103. gang i hi­sto­ri­en og har la­en­ge 1975: haft en tra­di­tion med at be­gyn­de

1978: lø­bet i ud­lan­det i ny og nae. Her er en li­ste over de 21 ste­der, som har 1980: age­ret start­by uden for den fran­ske 1982: gra­en­se. 1987: 1989: 1992: 1996: 1954: 1958: 1965: 1. ETA­PE: 1998: 2002: 2004: 2007: 2009: 2010: 2012: 2014: 2015: PRO­LOG:

Vej­le - Søn­der­borg Am­ster­dam, Hol­land Bruxel­les, Bel­gi­en Køln, Vest­tys­kland Vej­le Søn­der­borg Oden­se Roskil­de - Oden­se Sche­ve­nin­gen, Hol­land Char­leroi, Bel­gi­en Lei­den, Hol­land Frank­furt, Vest­tys­kland Ba­sel, Schweiz Vest­ber­lin, Vest­tys­kland Luxem­bourg, Luxem­bourg San Se­ba­stián, Spa­ni­en Den Bosch, Hol­land Roskil­de Start og mål i cen­trum af Kø­ben­havn Dublin, Ir­land Luxem­bourg, Luxem­bourg Liè­ge, Bel­gi­en Lon­don, Eng­land Mon­te Car­lo, Mo­na­co Rot­ter­dam, Hol­land Liè­ge, Bel­gi­en Le­eds, Eng­land Utre­cht, Hol­land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.