Dan­ske fod­bold­kvin­der ta­et på EM ef­ter stor­sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KLASSEFORSKEL Det dan­ske kvin­delands­hold i fodbold kan godt be­gyn­de at gla­e­de sig til som­me­ren 2017, for når der af­vik­les EM i Hol­land, er Dan­mark med stor sand­syn­lig­hed en af del­ta­ger­ne. I går ud­ra­de­re­de dan­sker­ne nem­lig Po­len med 6-0 og er der­med sik­re på at slut­te på mini­mum an­den­plad­sen i sin kva­li­fi­ka­tions­grup­pe.

Det er na­e­sten nok til en EM-bil­let, da seks bed­ste to­e­re på tva­ers af de ot­te kva­li­fi­ka­tions­grup­per bli­ver be­løn­net med en EM-bil­let. I det regn­skab lig­ger Dan­mark godt til in­den hol­dets sid­ste to kam­pe, hvor mod­stan­der­ne er Mol­d­ova og Sve­ri­ge.

Skul­le Dan­mark bli­ve en af de to dår­lig­ste to­e­re på tva­ers af kva­li­fi­ka­tions­grup­per­ne, får hol­det mu­lig­he­den for at kva­li­fi­ce­re sig over to play­of­f­kam­pe.

»Det bed­ste er, at vi er kom­met ta­et­te­re på det EM, vi ka­em­per for. Det er en fan­ta­stisk fø­lel­se. Vi har ik­ke gjort det helt fa­er­digt, men det må va­e­re na­e­ste pro­jekt,« si­ger for­svar­skrum­tap­pen The­resa Ni­el­sen til DR3.

»Vi vi­ser vir­ke­lig, vi er et hold i dag (i går.), og derfor sco­rer vi og­så nog­le rig­tigt flot­te mål. I an­den halv­leg bli­ver vi må­ske lidt tra­et­te og ha­en­ger lidt fra hin­an­den, men vi hol­der sta­dig nul­let og sco­re to mål me­re, så det er en fan­ta­stisk kamp.«

San­ne Tro­els­gaard score­de tre gan­ge, mens Per­nil­le Har­der la­ve­de to mål. Sid­ste dan­ske scor­ing blev sat ind af Jo­han­na Ras­mus­sen.

Hun og re­sten af det dan­ske lands­hold kan nu gå på som­mer­fe­rie med en god fornemmelse. Først 15. sep­tem­ber skal de gø­re ar­bej­det fa­er­digt, når tu­ren går til Mol­d­ova.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.