23-årig kø­ber vil­la

Gre­vin­de Ale­xan­dra står snart på gaden – med man­ge mil­li­o­ner i lom­men

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@bt.dk Lot­te Schar­ff | lots@bt.dk

23 mio kr. fik gre­vin­de Ale­xan­dra for vil­la­en på Sva­ne­møl­le­vej i Kø­ben­havn, som hun fik i ga­ve, da hun blev skilt fra prins Jo­a­chim. Og hun kan stop­pe de 17 mio. i lom­men.

Gre­vin­den har end­nu ik­ke fun­det et nyt sted at bo, så hun står i prin­cip­pet på gaden, når hun flyt­ter ud af vil­la­en sidst på må­ne­den.

Ret op­sigtsva­ek­ken­de er kø­be­ren iføl­ge ting­lys­nin­gen født 1. novem­ber 1992 og er der­med kun 23 år. Nav­net er imid­ler­tid fjer­net fra ting­lys­nin­gen, sand­syn­lig­vis for­di kø­be­ren hå­ber at kun­ne for­bli­ve ano­nym.

Ejen­doms ma eg l eren, der har stå­et for sal­get, op­ly­ser, at hand­len faldt på plads al­le­re­de i april, men vil ik­ke op­ly­se me­re om kø­bet. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er den un­ge per­son fra en vel­ha­ven­de fa­mi­lie i Nord­jyl­land, men na­er­me­re er det i går ik­ke lyk­ke­des BT at kom­me kø­be­rens iden­ti­tet.

Gre­vin­de Ale­xan­dra op­ly­ser via sin se­kre­ta­er, at hun ik­ke ved, hvem den un­ge kø­ber er.

»Hun skal flyt­te ud i slut­nin­gen af må­ne­den og kig­ger fort­sat på nog­le for­skel­li­ge mu­lig­he­der for en even­tu­el kortva­rig løs­ning, ind­til hun har fun­det no­get per­ma­nent,« op­ly­ser se­kre­ta­er Ei­liy­ah Julie Ja­cob­sen til BT.

Over­tog hu­set kvit og frit

Gre­vin­de Ale­xan­dra sat­te vil­la­en til salg i fe­bru­ar, og det tog alt­så kun to må­ne­der at få den solgt. Iføl­ge ting­bo­gen er der ting­lyst lån for 6.195.000 kr., og Ale­xan­dra står der­med til at kun­ne stop­pe små 17 mio. i lom­men, skri­ver Bo­liga.dk.

Ud­bud­spri­sen var 25 mio. kr., og det lyk­ke­des der­med gre­vin­den at få stort set fuld pris for vil­la­en. Gre­vin­de Ale­xan­dra flyt­te­de ind i det sto­re, hvi­de pa­lae på Sva­ne­møl­le­vej 15 i 2005, ef­ter at hun var ble­vet se­pa­re­ret fra prins Jo­a­chim i 2004 og skilt året ef­ter. Den nu af­dø­de ken­dis­ma­eg­ler Jan Fog stod den­gang for sal­get af vil­la­en, der ind­brag­te sa­el­ge­ren 7.250.000 kr. Bag kø­bet den­gang stod sel­ska­bet Sva­ne­møl­le­vej 15 ApS, som prins Jo­a­chim på da­va­e­ren­de tids­punkt eje­de. Året ef­ter over­tog gre­vin­den hu­set kvit og frit som en del af ae­g­te­pag­ten med Jo­a­chim.

Gre­vin­den bo­e­de i den fas­hio­nab­le bo­lig med fo­to­gra­fen Mar­tin Jør­gen­sen, som hun blev gift med i 2007, ind­til de sid­ste år af­slø­re­de, at de var gå­et hver til sit.

• Ef­ter sal­get af vil­la­en på Sva­ne­møl­le­vej i Kø­ben­havn (lil­le bil­le­de) er gre­vin­de Ale­xan­dra an­gi­ve­ligt på jagt ef­ter en her­skabs­lej­lig­hed. Og med 17 mio. kr. på lom­men kan hun va­el­ge og vra­ge. FO­TO: BAX LINDHARDT/SIMON BOHR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.